Wyłącznym zakresem działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a więc i celem poboru wód jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 14 stycznia 2020 r. (sygn. akt II SA/Gl 1460/19). Spory dotyczące opłat zmiennych za usługi wodne – za pobór wód nie znikają z wokand sądów administracyjnych. Niestety pojawiające rozbieżności i brak spójności stanowisk nie pomagają branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Przypomnijmy, wyrokiem z dnia 24 października 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 535/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w przedmiocie wymierzenia opłaty zmiennej za usługi wodne – za pobór wód i dokonał wykładni przepisów Prawa wodnego wskazując, że przy ustalaniu wysokości opłat za pobór wód podziemnych kluczowe znaczenie ma cel dostarczenia wody, a więc sposób jej wykorzystania przez finalnego odbiorcę. O stanowisku tym informowaliśmy w artykule pt. „Przełomowy wyrok w sprawie celów poboru wody?”.

Do zgoła odmiennych wniosków doszedł natomiast w ostatnich tygodniach WSA w Gliwicach. Co istotne, sąd ten rozpoznawał sprawę bliźniaczo podobną do tej, nad którą pochylił się poznański sąd administracyjny.

W pierwszej kolejności, WSA w Gliwicach sprzeciwił się wykładni przepisów prezentowanej dotychczas przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, stosowanej przez Zarządy Zlewni na terenie praktycznie całego kraju.

Analizując problematykę określania celów poboru wody, WSA w Gliwicach zauważył, że obowiązujące przepisy nie odnoszą się do odbiorców finalnych lecz operują konkretnymi celami poboru wód.

„Skoro w przepisie § 5 ust. 1 pkt. 27 lit. a Rozporządzenia prawodawca nie posłużył się wprost kryterium podmiotowym, to brak podstaw do tego, aby kierując się wyłącznie tym, komu skarżąca Spółka dostarczała sporną wodę, opłatę zmienną ustalać w oparciu o stawki jednostkowe z tego przepisu.”

Ponadto, sąd zwrocił uwagę, że ustawodawca nie posłużył się wprost kryterium podmiotowym, dlatego też brak jest podstaw do tego, aby kierować się wyłącznie tym, komu skarżące przedsiębiorstwo dostarczało wodę.

„W poszczególnych przepisach Rozporządzenia prawodawca wskazuje bowiem różnorodne cele poboru wód, przypisując każdemu z nich konkretną stawkę jednostkową, stanowiącą podstawę do wyliczenia wysokości opłaty zmiennej. Zatem to cel poboru wody, a nie jej definitywny odbiorca, któremu wodę dostarczono, czy faktyczny sposób wykorzystania przez tego odbiorcę wody, decyduje o tym, którą ze stawek przewidzianych Rozporządzeniem powinien wybrać organ wyliczając wysokość opłaty zmiennej za pobór wody.”

Finalnie, w kontekście określania celów poboru wody, WSA w Gliwicach odniósł się do przedmiotu działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Sąd uznał wprost, że:

„…wyłącznym zakresem działania skarżącej Spółki, a więc i celem poboru wód, jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.”

Wyrok jest nieprawomocny.

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej