Spory dotyczące opłat zmiennych za usługi wodne – za pobór wód nie znikają z wokand sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach kolejny raz potwierdził swoją interpretację dotyczącą celów poboru wody. W ocenie Sądu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może pobierać wodę wyłącznie w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Co więcej, Sąd zanegował również określanie wysokości opłaty w drodze oszacowania.

Przypomnijmy, wyrokiem z dnia 24 października 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 535/19) WSA w Poznaniu uchylił decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w przedmiocie wymierzenia opłaty zmiennej za usługi wodne – za pobór wód i dokonał wykładni przepisów Prawa wodnego wskazując, że przy ustalaniu wysokości opłat za pobór wód podziemnych kluczowe znaczenie ma cel dostarczenia wody, a więc sposób jej wykorzystania przez finalnego odbiorcę. O stanowisku tym informowaliśmy w artykule pt. „Przełomowy wyrok w sprawie celów poboru wody?”.

Do zgoła odmiennych wniosków doszedł na początku bieżącego roku WSA w Gliwicach. Sąd ten uznał, że Wyłącznym zakresem działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a więc i celem poboru wód jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. O rozstrzygnięciu tym informowaliśmy w artykule pt. "Cele poboru wody - rozbiezności w orzecznictwie?".

W ostatnich tygodniach, gliwicki sąd administracyjny potwierdził swoją interpretacje przepisów. Wyrokiem z dnia 1 lipca 2020 r. (sygn. akt II SA/Gl 318/20) uchylił decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w przedmiocie opłaty zmiennej za pobór wód. W uzasadnieniu tego orzeczenia czytamy, że:

"...przy wydawaniu zaskarżonej decyzji nie wzięto pod uwagę, że wyłącznym zakresem działania skarżącej spółki, a więc i celem poboru wody, jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Powyższe finalnie doprowadziło do nieuzasadnionego zastosowania wyższej stawki przy obliczaniu spornej opłaty..."

Ponadto, WSA w Gliwicach odniósł się do praktyki szacowania przez organy ilości wód na potrzeby obliczenia opłat za usługi wodne, wskazując jednoznacznie, że:

"...organ w sposób błędny określił wysokość opłaty za usługi wodne w drodze oszacowania, gdyż nize ma możliwości stosowania tej metody do spraw w przedmiocie ponoszenia opłat za usługi wodne."

Utrwalenie się w orzecznictwie poglądu prezentowanego przez gliwicki sąd będzie miało niebagatelne znaczenie dla praktyki. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie tylko zyskają korzyść w postaci niższych opłat zmiennych za pobór wód, ale takżę nie będą zobowiązane różnicować taryfowych cen za wodę z uwagi na różne dotychczas koszty opłat za usługi wodne (różną wysokość opłat zmiennych w zależności od celu poboru wody).

 

Ostatnie wpisy

SZKOLENIE ONLINE: Praktyczne aspekty przygotowania oraz procedowania wniosków o…

Aktualności

Odpowiadając na duże zainteresowanie i liczne zapytania w zakresie oferty szkoleniowej, Kancelaria...

30-05-2023

Czytaj więcej

Umowy: zarządca w budynku wielolokalowym - czyli kto?

Analizy prawne

Choć może wydawać się, że zawieranie umów na dostarczanie wody lub odprowadzanie...

29-05-2023

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE: Działalność w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych…

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ma przyjemność zaprosić...

26-05-2023

Czytaj więcej