W zeszłym roku informowaliśmy o wyroku WSA w Krakowie, w którym to sąd stwierdził, że dopuszczalne jest złożenie przez podmiot zobowiązany do uiszczania opłaty za usługi wodne wniosku o stwierdzenie nadpłaty takiej opłaty, natomiast właściwy organ Wód Polskich zobligowany jest do wszczęcia postępowania w tym przedmiocie (wyrok z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. II SA/Kr 1188/19) – artykuł pt. „Kwestionowanie wysokości opłat za usługi wodne możliwe bez złożenia reklamacji?”.

Po 1,5 roku od złożenia wniosku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne otrzymało decyzję, w której dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdził nadpłatę opłaty stałej za usługi wodne za rok 2018. W międzyczasie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 6 lipca 2020 r. (sygn. II OSK 876/20) utrzymał w mocy ww. wyrok WSA w Krakowie oddalając skargę kasacyjną Dyrektora RZGW w Krakowie.

Powyższe rozstrzygnięcie jest niezwykle istotne dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty za usługi wodne, które nie zdecydowały się na złożenie reklamacji od informacji rocznej za 2018 i 2019 r., w której przy ustalaniu wysokości opłaty rocznej przyjęto, że właściwym poziomem maksymalnego zrzutu, branym pod uwagę przy ustalaniu wysokości tej opłaty jest ten, który po przeliczeniu na m3/s zezwala na najwyższy poziom zrzutu na sekundę. 

Wypracowane rozwiązanie nie będzie dotyczyć już jednak kolejnych lat (zaczynając od 2020 r.), bowiem dnia 23 listopada 2019 r. wszedł w życie nowy przepis art. 552a Prawa wodnego (stosowany po raz pierwszy do opłat stałych za usługi wodne za rok 2020), który stanowi, że:

W przypadku gdy pozwolenie wodnoprawne albo pozwolenie zintegrowane nie określa zakresu korzystania z wód w m3/s, ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne, o których mowa w art. 271 ust. 2-5, dokonuje się z uwzględnieniem wyrażonych w m3 na godzinę maksymalnych ilości możliwych do:

  • pobrania wód podziemnych albo powierzchniowych,
  • odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  • odprowadzania do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

- określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych i przeliczonych na m3/s.

W sprawie, o której mowa w niniejszej publikacji, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne reprezentowali prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej