Problematyka taryfowa, w tym zwłaszcza dotycząca sposobu obliczania terminu 45-dniowego na załatwienie sprawy w postępowaniu taryfowym nie znika z wokand sądów administracyjnych. W jednej ze spraw, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w ostatnim czasie wejście taryf w życie z mocy prawa wskutek upływu tego terminu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w.”), organy regulacyjne zobowiązane są do załatwienia spraw taryfowych w terminie 45 dni. W tym czasie, regulator winien ocenić projekt taryf i uzasadnienia, a także poddać analizie zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz zweryfikować koszty taryfowe, pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen (art. 24c ust. 1 u.z.z.w.).

Na wypadek niewydania przez organ decyzji w terminie, ustawodawca przewidział określone skutki prawne w postaci wejścia taryf w życie, z momentem upływu 120 dni od dnia doręczenia ich projektu organowi regulacyjnemu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie (art. 24f ust. 2 u.z.z.w.).

W sporze z regulatorem na tym tle ciągle pozostaje wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Część spraw trafiła już do sądu administracyjnego. Jedna z nich rozstrzygnięta została w ostatnim czasie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W stanie faktycznym sprawy przedsiębiorstwo złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf w dniu 15 lutego 2021 r. Wniosek był kompletny i pozbawiony braków formalnych. Organ regulacyjny wezwał przedsiębiorstwo do przedłożenia dokumentów i szczegółowych informacji pismem z dnia 9 kwietnia 2021 r. Pierwszą czynność w sprawie podjął zatem dopiero 49 dni po wpływie wniosku. Mimo tego, w dniu 17 maja 2021 r. organ decyzją odmówił zatwierdzenia taryf.

Przedsiębiorstwo złożyło odwołanie, wskutek którego Prezes PGW Wody Polskie uchylił decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Nie dopatrzył się jednak w sprawie naruszenia w postaci wydania decyzji po upływie terminu 45-dniowego z art. 24c ust. 1 u.z.z.w.

Wskutek wniesionego sprzeciwu sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który wyrokiem z dnia 9 listopada 2021 r. (sygn. akt V SA/Wa 4698/21) uchylił decyzję Prezesa PGW Wody Polskie. W uzasadnieniu Sąd jednoznacznie potwierdził, że „W tych okolicznościach bezczynność organu po wpłynięciu do niego wniosku taryfowego, przekraczająca termin załatwienia sprawy określony w art. 24c ust. 1 zzwoś, pociąga za sobą skutek materialnoprawny określony w art. 24f ust. 2 zzwoś tj. wejście taryf w życie (...) wobec upływu określonego w art. 24c ust. 1 zzwoś terminu zawitego do wydania decyzji przez organ regulacyjny brak jest podstaw prawnych do dalszego orzekania przez ten organ w przedmiocie zatwierdzenia taryf, a tym samym do ponownego rozpoznania sprawy.”.

Wyrok jest prawomocny, gdyż zgodnie z art. 151a § 3 p.p.s.a. nie przysługuje od niego środek odwoławczy. 

W trakcie całego postępowania, zarówno administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego, przedsiębiorstwu doradzał i reprezentował je zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej