Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa 4287/21) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził jednoznacznie, że sprawy taryfowe są sprawami załatwianymi milcząco. Kwestia ta była dotąd sporna, o czym wspominaliśmy w artykule "Taryfy niezatwierdzane w sposób milczący?". Potwierdzenie to ma daleko idące skutki proceduralne.

W omawianej sprawie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wniosło o wydanie zaświadczenia o wejściu taryf w życie w trybie art. 24f ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm. – dalej jako „u.z.z.w.”); tj. po upływie 120 dni od dnia doręczenia projektu taryf. Organ I instancji, działając na podstawie art. 122f § 1 k.p.a postanowieniem odmówił wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy.

Rozpoznając sprawę na skutek zażalenia Spółki, organ odwoławczy orzekł o uchyleniu w całości zaskarżonego postanowienia i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu decyzji organ II instancji wyjaśnił, że w niniejszej sprawie Spółka złożyła wniosek o wydanie zaświadczenia o wejściu w życie taryf. „Wprawdzie strona nie wskazała podstawy prawnej żądania, jednak posługując się zwrotem "wejścia w życie taryf" można domniemywać, że podstawą wniosku mógł być tryb wydawania zaświadczeń uregulowany w Dziale VIII k.p.a.” Natomiast organ dokonał samodzielnej kwalifikacji wniosku i wydał zaświadczenie na podstawie przepisów Działu II, Rozdział 8a k.p.a. Z kolei, zdaniem organu II instancji, we wniosku powinna zachodzić zgodność terminologiczna pomiędzy Kodeksem postępowania administracyjnego a treścią żądania, co oznaczałoby, że organ I instancji nie może samodzielnie dokonać właściwej kwalifikacji i wydać zaświadczenia, bez uprzedniego sprecyzowania żądania wraz z określeniem podstawy prawnej przez wnioskodawcę.

WSA w Warszawie: Pozostaje zatem poza sporem, że sprawa wejścia taryf w życie w trybie art. 24f ust. 2 u.z.z.w.z.o.ś. jest sprawą załatwianą milcząco.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który stwierdził, że: „Zgodnie z art. 122a § 1 k.p.a. sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Stosownie do art. 24f ust. 2 u.z.z.w.z.o.ś. jeżeli organ regulacyjny nie wyda decyzji, o której mowa w art. 24c ust. 2 lub 3, w terminie, o którym mowa w art. 24c ust. 1, taryfa wchodzi w życie po upływie 120 dni od dnia doręczenia jej projektu organowi regulacyjnemu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie. Pozostaje zatem poza sporem, że sprawa wejścia taryf w życie w trybie art. 24f ust. 2 u.z.z.w.z.o.ś. jest sprawą załatwianą milcząco. Konsekwencją powyższego jest to, że organ pierwszej instancji prawidłowo ocenił intencję strony wyrażoną przez nią we wniosku i rozpatrzył sprawę na podstawie przepisów właściwych dla sprawy administracyjnej tego rodzaju. Nie mógł postąpić inaczej, skoro Skarżąca wniosła o wydanie urzędowego potwierdzenia faktów w sprawie załatwianej milcząco, dla których przepisy właściwe są zawarte w Dziale II, Rozdziale 8a k.p.a.

Bezspornym jest, że w postępowaniu administracyjnym nadmiernym formalizmem jest żądanie podania przez stronę podstawy prawnej jej podania, a to w tym organ upatruje braku precyzji we wniosku z 26 maja 2021 r. Organ administracji publicznej nie jest związany podaną przez stronę postępowania podstawą prawną jej żądania. Musi rozpoznać sprawę co do jej istoty, w świetle intencji autora dających się ustalić na podstawie całej treści pisma oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Skoro całokształt okoliczności nie może budzić uzasadnionych wątpliwości co do intencji Skarżącej, niezasadnym są tak daleko idące rozważania organu zawarte w zaskarżonym postanowieniu, czy wolą strony na pewno nie było zainicjowanie postępowania w innym przedmiocie.”

WSA potwierdził zatem nie tylko, że taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków mogą zostać zatwierdzone w sposób milczący, uregulowany w Rozdziale 8 k.p.a., ale także, iż Wnioskodawca żądając wydania zaświadczenia takiego faktu (wejścia w życie w sposób milczący) nie ma obowiązku wskazywania jego podstawy prawnej, a wystarczającym jest, iż żądanie wnioskodawcy jest jasno określone. Nawet gdyby wnioskodawca taką podstawę wskazał błędnie, to organ administracji publicznej nie jest związany podaną przez stronę postępowania podstawą prawną jej żądania. Musi rozpoznać sprawę co do jej istoty, w świetle intencji autora dających się ustalić na podstawie całej treści pisma oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Omawiany wyrok pozwala z optymizmem patrzeć na to, że sądy administracyjne zaczną jednolicie potwierdzać charakter spraw taryfowy oraz fakt, iż mogą one zostać załatwione w sposób milczący. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że tak jednoznaczne podejście sądów zostanie ugruntowane w kolejnych wyrokach.

Na koniec warto nadmienić, że uznanie spraw taryfowych za milcząco załatwiane ma daleko idące skutki proceduralne. W przypadku tego typu spraw, przepisy postępowania administracyjnego wyłączają zastosowanie ściśle określonych przepisów np. art. 10 i art. 79a k.p.a., a zgodnie z art. 122d § 2 k.p.a. - zawieszenie postępowania administracyjnego wstrzymuje bieg terminu 45-dniowego, o którym mowa w art. 24c ust. 1 u.z.z.w.

Dominik Pawelec

Ostatnie wpisy

Zezwolenia dotyczące odbierania nieczystości ciekłych na nowych zasadach

Aktualności

Od dnia 9 sierpnia 2022 r. prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników...

20-09-2022

Czytaj więcej

Wymogi regulatora przy opiniowaniu wieloletnich planów

Analizy prawne

Zgodnie z art. 21 ust. 4a u.z.z.w., który został do ustawy o...

16-09-2022

Czytaj więcej

Koniec nadziei na kompromis taryfowy

Aktualności

Dzisiejsza konferencja prasowa Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Marka Gróbarczyka oraz Zastępcy...

12-09-2022

Czytaj więcej