Czas pandemii to okres wymagający nierzadko szczególnych i wyjątkowych rozwiązań prawnych. Takie konieczne były niewątpliwie w obszarze prawa pracy. Pracodawcy, w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mierzyły się bowiem w ostatnim czasie z wątpliwościami m.in. związanymi z pracą zdalną wykonywaną przez pracowników odbywających kwarantannę. Ustawodawca rozwiązał jednak ten problem.

W dobie drugiej fali pandemii wirusa SARS-CoV-2 istotnym zagadnieniem prawnym stało się wykonywanie pracy przez pracowników przebywając na kwarantannie. Kwestię tę postanowił jednoznacznie rozstrzygnąć ustawodawca ustawą z dnia 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, poprzez dodanie stosownej regulacji do ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przed dniem wejścia w życie nowelizacji tj. do dnia 29 listopada 2020 roku, praca na kwarantannie budziła niemałe wątpliwości.

W chwili obecnej, zgodnie z nowym art. 4h ust. 1 przywołanej ustawy z 2 marca 2020 r.: 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8”.

Przepis ten pozwala na świadczenie pracy zdalnej w okresie przebywania pracownika na kwarantannie, o ile chęć taką wyrażą obie strony stosunku pracy, a nadto spełnione są ogólne przesłanki świadczenia pracy w formie pracy zdalnej tzn. pozwalają na to warunki techniczne, lokalowe i rodzaj świadczonej pracy. 

W przypadku świadczenia pracy zdalnej na kwarantannie pracownikowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za czas choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, lecz wynagrodzenie za świadczoną pracę.

Marginalnie można wskazać, że podobnie należało ocenić tę sytuację przed dniem wejścia nowelizacji w życie. Wszystko to za sprawą regulacji zamieszczonej w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, gdzie poddanie się kwarantannie nie jest traktowane stricte jako niezdolność do pracy, lecz jako okoliczność zrównana z niezdolnością do pracy (zob. art. 6 ust. 2). W konsekwencji nie było przeszkód ku temu, aby pracownik i pracodawca uzgodnili świadczenie pracy na kwarantannie przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji, oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przez pracownika.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozostawiają jednak żadnych wątpliwości i pola do interpretacji. Pracownik może zatem wykonywać pracę w domu w czasie kwarantanny, o ile spełnione zostaną warunki określone w komentowanym przepisie.

Damian Czaplicki

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej