Czas pandemii to okres wymagający nierzadko szczególnych i wyjątkowych rozwiązań prawnych. Takie konieczne były niewątpliwie w obszarze prawa pracy. Pracodawcy, w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mierzyły się bowiem w ostatnim czasie z wątpliwościami m.in. związanymi z pracą zdalną wykonywaną przez pracowników odbywających kwarantannę. Ustawodawca rozwiązał jednak ten problem.

W dobie drugiej fali pandemii wirusa SARS-CoV-2 istotnym zagadnieniem prawnym stało się wykonywanie pracy przez pracowników przebywając na kwarantannie. Kwestię tę postanowił jednoznacznie rozstrzygnąć ustawodawca ustawą z dnia 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, poprzez dodanie stosownej regulacji do ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przed dniem wejścia w życie nowelizacji tj. do dnia 29 listopada 2020 roku, praca na kwarantannie budziła niemałe wątpliwości.

W chwili obecnej, zgodnie z nowym art. 4h ust. 1 przywołanej ustawy z 2 marca 2020 r.: 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8”.

Przepis ten pozwala na świadczenie pracy zdalnej w okresie przebywania pracownika na kwarantannie, o ile chęć taką wyrażą obie strony stosunku pracy, a nadto spełnione są ogólne przesłanki świadczenia pracy w formie pracy zdalnej tzn. pozwalają na to warunki techniczne, lokalowe i rodzaj świadczonej pracy. 

W przypadku świadczenia pracy zdalnej na kwarantannie pracownikowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za czas choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, lecz wynagrodzenie za świadczoną pracę.

Marginalnie można wskazać, że podobnie należało ocenić tę sytuację przed dniem wejścia nowelizacji w życie. Wszystko to za sprawą regulacji zamieszczonej w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, gdzie poddanie się kwarantannie nie jest traktowane stricte jako niezdolność do pracy, lecz jako okoliczność zrównana z niezdolnością do pracy (zob. art. 6 ust. 2). W konsekwencji nie było przeszkód ku temu, aby pracownik i pracodawca uzgodnili świadczenie pracy na kwarantannie przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji, oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przez pracownika.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozostawiają jednak żadnych wątpliwości i pola do interpretacji. Pracownik może zatem wykonywać pracę w domu w czasie kwarantanny, o ile spełnione zostaną warunki określone w komentowanym przepisie.

Damian Czaplicki

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej