Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować zasady wydawania warunków przyłączenia do sieci określone w art. 19a u.z.z.w., nawet jeżeli rada gminy nie dokonała jeszcze stosownych zmian w regulaminie. 

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dodano do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków art. 19a regulujący zasady wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci. Zmiana weszła w życie 19 września 2020 r. przy czym, zgodnie art. 35 nowelizacji:

  • do spraw dotyczących wydawania przez przedsiębiorstwa warunków przyłączenia, odbioru przyłączy oraz włączania ich do sieci, niezakończonych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian, zastosowanie winny znaleźć przepisy dotychczasowe, zaś 
  • rady gmin. w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, były zobowiązane do dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zasad wynikających z wprowadzonych zmian ustawowych.

Wykładnia powołanego art. 35 nowelizacji budziła poważne wątpliwości interpretacyjne, jednakże wkrótce będą one miały wyłącznie charakter sporów historycznych, bowiem nie ulega wątpliwości, iż począwszy od 19 września 2021 r. do wszelkich kwestii związanych z wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej winny znajdować zastosowanie wyłącznie nowe regulacje art. 19a u.z.z.w uzupełniane regulacjami regulaminowymi. 

Pamiętać zatem trzeba przede wszystkim o:

  1. Przestrzeganiu ustawowego terminu na wydanie warunków technicznych - 21 dni (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz 45 dni (w pozostałych przypadkach), z możliwością jego jednorazowego przedłużenia.
  2. Obowiązku pisemnego potwierdzania złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków.
  3. Uznawaniu za kompletny każdego wniosku o wydanie warunków, obejmującego co najmniej informacje wskazane w art. 19a ust 4 u.z.z.w. 
  4. Ustawowym zakazie pobierania opłat za wydanie warunków technicznych, odbiór przyłącza oraz wpięcie do sieci, 

Należy podkreślić, iż zasady te obowiązane jest respektować każde przedsiębiorstwo, nawet jeśli rada gminy nie dokonała jeszcze (wbrew ustawowemu obowiązkowi) stosownych zmian w regulaminie.

Sankcje za nieprzestrzeganie zasad wynikających z art. 19a u.z.z.w są zaś bardzo dolegliwe. To nie tylko możliwość nałożenia przez RZWG kary administracyjnej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków ale również możliwość nałożenia przez organ regulacyjny kary pieniężnej na kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej