Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne korzystające z zasobów środowiska naturalnego, ściśle podlegają regulacjom środowiskowym. Doradzając tym przedsiębiorstwom w zakresie prawa ochrony środowiska, oferujemy m. in.:

  • sporządzanie ekspertyz i opinii w sprawach z zakresu ochrony środowiska,
  • analizę pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • reprezentację klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi - w szczególności w sprawach dotyczących szkód środowiskowych oraz administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska,
  • sporządzanie środowiskowych części analiz stanu prawnego przedsiębiorstw poddawanych zbywaniu, restrukturyzacji lub przekształcaniu,
  • analizowanie kwestii sukcesji lub przenoszalności pozwoleń środowiskowych w toku procedur przekształceniowych lub konsolidacyjnych.

Super User