Duża część sektora zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych to spółki gminne. Jako, że właściwe gospodarowanie odpadami dotyczy nas wszystkich i stanowi wyraz dbałości o środowisko, przyczynom wyraźnego wzrostu cen w ostatnich latach (wg GUS w 2019 r. uiszczane przez mieszkańców gmin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły przeciętnie o 32%) ponownie przyjrzał się Prezes UOKiK. Tym razem Organ skupił swoją uwagę na funkcjonowaniu Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOKi).

Z przeprowadzonej analizy sporządzony został raport dostępny w całości na stronie UOKiK.

Jak wskazuje Prezes UOKiK, badanie dotyczyło sytuacji na rynku w latach 2014-2019 i objęło wszystkie instalacje stosujące najpopularniejszą w Polsce mechaniczno-biologiczną metodę przetwarzania odpadów (MBP) – łącznie 172 instalacji. Większością z nich zarządzają operatorzy z przewagą kapitału publicznego, głównie samorządowego, a ok. 30% przedsiębiorstw prowadzących instalacje należy do prywatnych właścicieli.

Z wniosków raportu wynika między innymi, że głównymi przyczynami wzrostu cen w instalacjach przetwarzania odpadów są: wzrost kosztów działalności, brak konkurencji oraz niewystarczające narzędzia nadzorcze w rękach samorządów. 

Prezes Urzędu przedstawił także pomysły, w jaki sposób rynek gospodarowania odpadami mógłby działać efektywniej. Organ zaproponował m.in. ściślejszy nadzór nad branżą. Zdaniem Prezesa UOKiK koniecznym byłoby powołanie wyspecjalizowanego regulatora rynku, który nadzorowałby koszty i ceny dopóty, dopóki nie rozwinęłaby się odpowiednia konkurencja w branży odbioru i przetwarzania odpadów. Chroniłoby to gminy i mieszkańców przed niekontrolowanymi podwyżkami.

Prezes UOKiK zdaje się podążać ścieżką wypracowanego już – na potrzeby branży wodociągowo-kanalizacyjnej – mechanizmu regulacji rynku na poziomie administracji centralnej. Urząd oraz Najwyższa Izba Kontroli przez lata przyglądały się funkcjonowaniu przedsiębiorców z tego sektora, dochodząc do analogicznej konkluzji – potrzeby utworzenia niezależnego organu nadzoru z uwagi na niedociągnięcia po stronie samorządowców. W związku z tym można spodziewać się, że w przyszłości podjęte zostaną działania legislacyjne mające na celu utworzenie, podobnego do Wód Polskich, wyspecjalizowanego podmiotu, na bieżąco weryfikującego działalność firm gospodarujących odpadami. 

 

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej