Podatek od nieruchomości w zakładzie budżetowym

Orzecznictwo

Zakład budżetowy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli...

28-03-2024

Czytaj więcej

Awaria instalacji wodociągowej - co z rozliczeniem za ścieki?

Orzecznictwo

Najczęściej spotykanymi w praktyce rozliczeń za wodę i ścieki są spory dotyczące ustalenia...

08-03-2024

Czytaj więcej

Ścieki przemysłowe - pozwolenie wodnoprawne warunkiem zawarcia umowy

Orzecznictwo

Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne może uzależnić zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków przemysłowych od uzyskania...

05-03-2024

Czytaj więcej

Brak kanalizacji zawsze umożliwia budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Orzecznictwo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może zakazać sytuowania przydomowych oczyszczalni ścieków nawet...

28-02-2024

Czytaj więcej

Zasiedzenie służebności przesyłu - SN przełamuje linię orzeczniczą

Orzecznictwo

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 lutego 2023 r. stwierdził, że brak...

14-09-2023

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa zobowiązane do utrzymywania przyłączy?

Orzecznictwo

Po siedmiu latach sporu Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 17 maja 2023...

07-08-2023

Czytaj więcej

Taryfy: regulator zatwierdza dwie niezależne taryfy

Orzecznictwo

W sytuacji, gdy złożony zostaje jeden wniosek dotyczący zarówno zatwierdzenia taryfy dla...

29-03-2023

Czytaj więcej

Niekończący się spór o wysokość opłaty zmiennej za pobór…

Orzecznictwo

O opłatach za usługi wodne, w tym zwłaszcza tych dotyczących poboru wód...

22-03-2023

Czytaj więcej

Taryfy: sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf

Orzecznictwo

Dotychczasowe rozstrzygnięcia sądów w sprawach taryfowych skupiały się na problematyce proceduralnej, zwłaszcza...

12-01-2023

Czytaj więcej

NSA: Opłata za deszczówkę wynagrodzeniem, nie daniną publiczną

Orzecznictwo

Problematyka ustalania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji towarzyszy...

04-01-2023

Czytaj więcej

NSA potwierdza wejście taryf w życie z mocy prawa

Orzecznictwo

Organ regulacyjny nie był uprawniony do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf...

15-12-2022

Czytaj więcej

Sieci wodociągowe a wymagania ppoż - ważny wyrok dla…

Orzecznictwo

Nakazanie przez Straż Pożarną obowiązku doprowadzenia sieci wodociągowej do stanu zgodnego z...

08-08-2022

Czytaj więcej

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Gminy ustalą jednak opłaty za deszczówkę?

Orzecznictwo

Problematyka ustalania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych towarzyszy nam od...

03-02-2022

Czytaj więcej

WSA w Warszawie potwierdza wejście taryf w życie z…

Orzecznictwo

Problematyka taryfowa, w tym zwłaszcza dotycząca sposobu obliczania terminu 45-dniowego na załatwienie...

20-12-2021

Czytaj więcej

Dostęp do informacji publicznej e-mailem?

Orzecznictwo

1 stycznia 2022 r. minie 20 lat funkcjonowania regulacji prawnych zapewniających zainteresowanym...

02-11-2021

Czytaj więcej

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Taryfy: stroną tylko wójt gminy wskazanej w porozumieniu

Orzecznictwo

W przypadku wspólnego wykonywania przez gminy zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w...

20-07-2021

Czytaj więcej

Co dalej po negatywnym zaopiniowaniu regulaminu przez regulatora?

Orzecznictwo

W artykule „Coraz mniej czasu na zmianę regulaminów” informowaliśmy o obowiązkach wynikających...

16-07-2021

Czytaj więcej

Możliwość dochodzenia nadpłaty opłaty stałej za usługi wodne

Orzecznictwo

W zeszłym roku informowaliśmy o wyroku WSA w Krakowie, w którym to...

07-06-2021

Czytaj więcej

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji nie działają wstecz

Orzecznictwo

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji to opłata nieznana polskiemu systemowi prawnemu przed...

14-05-2021

Czytaj więcej

Gwałtowne opady deszczu nie uwolnią od odpowiedzialności

Orzecznictwo

Nasilone i ponadnormatywne opady deszczu stają się zmorą wielu przedsiębiorstw. Skutki zmian...

18-12-2020

Czytaj więcej

Taryfy niezatwierdzane w milczący sposób?

Orzecznictwo

Problematyka taryfowa, w tym zwłaszcza dotycząca sposobu obliczania terminu 45-dniowego na załatwienie...

13-12-2020

Czytaj więcej

Przyłączenie do sieci - kto pokrywa koszty zasuwy?

Orzecznictwo

Praktyka obciążania odbiorców usług kosztami związanymi z przyłączeniem nieruchomości do sieci od...

26-10-2020

Czytaj więcej

Studzienka w drodze - kto odpowiada za jej utrzymanie?

Orzecznictwo

Kwestia odpowiedzialności za szkody spowodowane w pojazdach poruszających się po drogach publicznych...

28-09-2020

Czytaj więcej

Skutki podatkowe nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Sądy administracyjne potwierdzają, że ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu nie generuje u przedsiębiorców...

05-08-2020

Czytaj więcej

Cele poboru wody - kolejne wyroki sądów

Orzecznictwo

Spory dotyczące opłat zmiennych za usługi wodne – za pobór wód nie...

24-07-2020

Czytaj więcej

Taryfowa udręka?

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r. (sygn...

03-07-2020

Czytaj więcej

Gminy zobowiązane do przejmowania sieci?

Orzecznictwo

W lutym 2019 r. w artykule pt. „Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dot. odpłatnego przejmowania...

29-05-2020

Czytaj więcej

Szansa na uzyskanie interpretacji w zakresie schematów podatkowych

Orzecznictwo

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące raportowania...

14-05-2020

Czytaj więcej

Wykorzystanie wody przez ROD a cel jej poboru

Orzecznictwo

Pobór wody na terenie rodzinnych ogrodów działkowych nie ma celu rolniczego, mimo...

07-04-2020

Czytaj więcej

Cele poboru wody – rozbieżności w orzecznictwie?

Orzecznictwo

Wyłącznym zakresem działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a więc i celem poboru wód jest...

17-02-2020

Czytaj więcej

Opłata podwyższona za brak pozwolenia a wniosek o nowe…

Orzecznictwo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dniu 7 stycznia 2020 r. wydał...

10-02-2020

Czytaj więcej

Kwestionowanie wysokości opłat za usługi wodne możliwe bez złożenia…

Orzecznictwo

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2019 r. (sygn. II SA/Kr 1188/19) Wojewódzki...

16-01-2020

Czytaj więcej

Pojęcie nieruchomości w opłacie za utraconą retencję

Orzecznictwo

Sąsiadujące ze sobą działki stanowiące własność jednej osoby, dla których prowadzone są...

18-12-2019

Czytaj więcej

Przełomowy wyrok w sprawie celów poboru wody?

Orzecznictwo

Od początku obowiązywania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo...

15-11-2019

Czytaj więcej

Pierwsza gmina ukarana za niestosowanie przepisów RODO

Orzecznictwo

Pierwsza kara finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego za naruszenie rozporządzenia ogólnego o...

12-11-2019

Czytaj więcej

Charakter reklamacji dotyczącej opłat za usługi wodne

Orzecznictwo

Reklamacja od informacji ustalającej opłatę stałą lub zmienną za usługi wodne jest...

30-10-2019

Czytaj więcej

Odprowadzanie wód a ich retencja

Orzecznictwo

Retencja wody to nie jej odprowadzanie, lecz czasowe zatrzymanie obiegu wody, czyli...

28-10-2019

Czytaj więcej

Organ właściwy do wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawlego

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 października 2019 r. (sygn. akt...

24-10-2019

Czytaj więcej

Ustalenie opłaty z określeniem elementów systemu kanalizacyjnego

Orzecznictwo

Czy decyzja ustalająca opłatę stałą za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powinna...

10-10-2019

Czytaj więcej

Udostępnianie gminnej infrastruktury. Czynność pozorna w VAT?

Orzecznictwo

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydawania Gminom interpretacji w sprawie odliczania VAT...

19-09-2019

Czytaj więcej

Rów melioracyjny elementem systemu kanalizacyjnego?

Orzecznictwo

Rów melioracyjny stanowi elementem otwartego systemu kanalizacji deszczowej - uznaje Wojewódzki Sąd...

11-09-2019

Czytaj więcej

Wcinka wyłącznie na koszt przedsiębiorstwa

Orzecznictwo

Wcinka składająca się z nawiertki i trójnika stanowi element sieci, gdyż bez...

19-08-2019

Czytaj więcej

Opłata za zmniejszenie retencji dla każdej nieruchomości

Orzecznictwo

Zastosowanie przepisów nakładających daniny publiczne do zdarzeń mających miejsce przed wejściem w...

24-07-2019

Czytaj więcej

NSA: istotna ocena charakteru terminu na weryfikację taryf

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł wątpliwości pojawiające się w praktyce poszczególnych Regionalnych Zarządów...

03-07-2019

Czytaj więcej

WSA: wskazania wodomierzy mogą służyć przy ustalaniu opłat za…

Orzecznictwo

Do pomiarów ilości pobranych wód nie powinny być stosowane wodomierze – takie...

22-05-2019

Czytaj więcej

SN: zła wiara mimo zgody właściciela nieruchomości?

Orzecznictwo

Choć mogłoby się wydawać, że bogate orzecznictwo sądowe wyczerpało sporo obszarów problemowych...

20-05-2019

Czytaj więcej

Sądy o elementach regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Orzecznictwo

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z...

05-04-2019

Czytaj więcej

Pierwsza administracyjna kara pieniężna za naruszenie RODO

Orzecznictwo

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą administracyjną karę pieniężna za naruszenie...

28-03-2019

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dot. odpłatnego przejmowania urządzeń przesyłowych już…

Orzecznictwo

Prawdopodobnie już niebawem Sąd Najwyższy rozstrzygnie, który podmiot jest zobowiązany do odpłatnego...

25-02-2019

Czytaj więcej

Sądy administracyjne potwierdzają kryteria rozróżnienia taryfowych grup odbiorców

Orzecznictwo

Pomimo tego, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w większości przypadków posiadają zatwierdzone taryfy dla...

08-02-2019

Czytaj więcej

Nowa odsłona sporu o przyłącza?

Orzecznictwo

Zdaniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wybudowanie przez odbiorcę usług na własny...

10-01-2019

Czytaj więcej