Organ regulacyjny nie był uprawniony do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf, albowiem po przekroczeniu terminu 45-dniowego utracił kompetencje do rozstrzygnięcia w tym zakresie – orzekł w styczniu 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a 14 grudnia 2022 r. potwierdził jego stanowisko prawomocnie Naczelny Sąd Administracyjny. Po prawie 2 latach sporu z regulatorem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Koninie uzyskało potwierdzenie wejścia taryf w życie z mocy prawa.

Kluczowym zagadnieniem w sprawie była kwestia zasad obliczania i biegu terminu 45-dniowego, o którym mowa w art. 24c ust. 1 u.z.z.w., a także skutków jego przekroczenia. Po złożeniu przez przedsiębiorstwo kompletnego i pozbawionego braków formalnych wniosku o zatwierdzenie taryf, organ regulacyjny nie podjął bowiem żadnych działań w ustawowym terminie. Dopiero po jego upływie, do przedsiębiorstwa wpłynęło zawiadomienie o rozpoczęciu postepowania, a następnie wezwanie do przedłożenia dodatkowych dokumentów, wyjaśnień i informacji. Z uwagi jednak na bezskuteczny upływ terminu 45-dniowego, przedsiębiorstwo konsekwentnie stało na stanowisku, że regulator nie ma prawa do prowadzenia postępowania, gdyż utracił do tego kompetencję. Mimo tego, w maju 2021 r. organ wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf.

Spółka zaskarżyła to rozstrzygnięcie korzystając z nadzwyczajnego środka zaskarżenia tj. złożyła do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji. Organ co prawda stwierdził jej nieważność, ale z przyczyn innych niż podnoszone przez przedsiębiorstwo. Uznał, że Spółka nie złożyła dokumentu, który spełniałby wymogi ustawowe do uznania go za projekt taryf. Dlatego też w ocenie organu termin 45 dni nie zaczął biec w sprawie. Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone do sądu administracyjnego przez Spółkę.

Wyrokiem z 24 stycznia 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa 4886/21) WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz decyzję organu regulacyjnego i umorzył postępowanie administracyjne w sprawie. W uzasadnieniu Sąd jednoznacznie, w całości podzielił stanowisko Spółki, wprost uznając, że regulator nie był uprawniony do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf, albowiem po przekroczeniu terminu 45-dniowego utracił kompetencje do rozstrzygnięcia w tym zakresie. Ponadto, Sąd zauważył, że w toku postępowania nadzwyczajnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie miał prawa do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia spraw w przedmiocie zatwierdzenia taryf. Dokonał on bowiem ponownej oceny projektu taryf pod względem zgodności z przepisami ustawy. Orzeczenie zostało zaskarżone przez organ do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 14 grudnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. W motywach ustnych rozstrzygnięcia zasadniczo podzielił zapatrywania wyrażone przez WSA w Warszawie, tym samym prawomocnie potwierdzając, że taryfy PWiK w Koninie weszły w życie z mocy prawa w czerwcu 2021 r.

W trakcie opracowania i kalkulacji taryf, a następnie całego postępowania, zarówno administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego, PWiK w Koninie doradzał i reprezentował zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy.

Ostatnie wpisy

Regulamin udzielania zamówień publicznych – obowiązek czy wybór?

Analizy prawne

Przepisy Prawa zamówień publicznych (dalej jako: „Pzp”) dotyczą zamówień klasycznych i konkursów...

21-06-2024

Czytaj więcej

Taryfy: odprowadzanie deszczówki a koszty taryfowe

Orzecznictwo

Kolejna ze spraw taryfowych doczekała się rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jest...

13-06-2024

Czytaj więcej

Taryfy: NSA rozstrzyga, ale wątpliwości nie ubywa

Orzecznictwo

Kolejna ze spraw taryfowych doczekała się rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jest...

12-06-2024

Czytaj więcej