W myśl ustawy nowelizującej, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku taryf procedowanych w najbliższym czasie (pierwszym kwartale 2018 r.), przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przekazywać będą organowi regulacyjnemu, wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 90 dni przed upływem okresu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 (art. 9 ust. 2 ustawy nowelizującej). Wyżej wskazane przepisy znajdują zastosowanie również w przypadku określonym w art. 9 ust. 3 ustawy nowelizującej.

Ze względu na wejście w życie ustawy nowelizującej z dniem 12 grudnia 2018 r., obowiązujące taryfy zachowują moc przez okres 180 dni od wyżej wskazanej daty tj. do dnia 10 czerwca 2018 r. W konsekwencji termin złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf, w myśl art. 9 ust. 3 ustawy nowelizującej przypadający na 90 dni przed upływem okresu obowiązywania taryf, to 12 marca 2018 r.

Dokładny sposób procedowania wniosku (zasady kalkulacji, wzór wniosku) znane będą dopiero w momencie wydania przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nowego rozporządzenia taryfowego.

Na marginesie zauważyć należy, iż wnioski o zatwierdzenie taryf składane będą do organu regulacyjnego, którym zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą) będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Właściwość miejscową poszczególnych dyrektorów określi minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia (art. 27d ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej