Dzisiaj, tj. dnia 20 marca 2019 r., na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawowej określonej w art. 304 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Przypomnijmy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. podstawą obowiązku przekazywania do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wyników pomiarów ilości pobieranych wód powierzchniowych i podziemnych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym lub w pozwoleniu zintegrowanym, oraz terminów przekazywania tych wyników, jest przepis art. 304 Prawa wodnego, który w ust. 1 stanowi, że:

Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym:

  1. do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;
  2. do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:
    1. w przypadku pomiarów ciągłych - w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane - za rok kalendarzowy,
    2. w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu - w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,
    3. w pozostałych przypadkach - w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Opublikowany projekt rozporządzenia zakłada, że wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obecnie projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Będziemy na bieżąco informować o dalszych pracach nad jego treścią.

Ostatnie wpisy

Taryfy: sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf

Orzecznictwo

Dotychczasowe rozstrzygnięcia sądów w sprawach taryfowych skupiały się na problematyce proceduralnej, zwłaszcza...

12-01-2023

Czytaj więcej

NSA: Opłata za deszczówkę wynagrodzeniem, nie daniną publiczną

Orzecznictwo

Problematyka ustalania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji towarzyszy...

04-01-2023

Czytaj więcej

NSA potwierdza wejście taryf w życie z mocy prawa

Orzecznictwo

Organ regulacyjny nie był uprawniony do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf...

15-12-2022

Czytaj więcej