Kilkadziesiąt minut temu zakończyło się 64. posiedzenie Senatu. W ostatnim dniu przyjętych zostało szereg ustaw, w tym m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Co istotne, zgodnie z rekomendacją Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury nowelizację Prawa wodnego przyjęto bez poprawek. Tym samym, zostanie ona przekazana Prezydentowi do podpisu.

Rządowy projekt nowelizacji Prawa wodnego został uchwalony przez Sejm w dniu 20 lipca 2018 r. Jeszcze tego samego dnia Marszałek Senatu skierował ustawę do prac Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury. Posiedzenie komisji odbyło się już 24 lipca 2018 r., a ich efektem był wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu wyznaczona została senator Jadwiga Rotnicka.

Zmiana przepisów, zgodnie z deklaracją autorów ma na celu "..obniżenie rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Dodatkowo, projekt ustawy ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu, sprzyjając redukowaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o proponowane przepisy."

Nowe przepisy wpłyną również w znaczący sposób na działania organu regulacyjnego w zakresie informacji o opłatach za usługi wodne. Zgodnie z dodanym art. 552 ust. 2a Prawa wodnego:

Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. następuje również na podstawie:
1) odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami albo
2) oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne jako podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składać oświadczenia zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich. Termin na złożenie oświadczeń to 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Wyraźnie zastrzec należy, że w myśl przepisów przejściowych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne składać będą nowe oświadczenia dopiero za pierwszy pełny kwartał przypadający po dniu wejścia w życie ustawy. Jak się zatem wydaje, będzie to dopiero IV kwartał 2018 r.

Odnotować warto, że rozszerzeniu ulegnie zakres informacji, jaki przedsiębiorstwa będą musiały przedstawić Wodom Polskim. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, w celu ustalenia opłat oświadczenia winny zawierać m.in.:

  • w przypadku opłat za pobór wód - wyrażoną w m3 ilość pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, z tym że jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne pobiera wody podziemne lub wody powierzchniowe do różnych celów lub potrzeb, także w podziale na te cele lub te potrzeby,
  • w przypadku opłat za odprowadzane wody opadowe lub roztopowe - ilość odprowadzonych do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast, wyrażoną w m3, wraz z informacją o istnieniu urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemności.

Co do zasady, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z tekstem przyjętej ustawy zapoznać można się w senackim druku nr 912.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej