Projekt nowelizacji Prawa wodnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śrólądowej opublikowany w dniu 5 października 2018 r. przewiduje nie tylko ustalanie opłat stałych za pobór wód w oparciu o maksymalny godzinowy pobór wody wynikający z pozwolenia wodnoprawnego. Autorzy przepisów przewidują również, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą składać oświadczenia niezbędne do ustalenia opłat pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jak już informowaliśmy w artykule pt. "Wejście w życie nowelizacji Prawa wodnego", 20 września 2018 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm w lipcu 2018 r. nowelizacja ustawy Prawo wodne, która zmieniła m.in. normę z art. 552.

W efekcie począwszy od stycznia 2019 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą zobowiązane, na potrzeby wyliczenia opłat zmiennych, do składania oświadczeń zawierających dane niezbędne do ustalenia tychże opłat (pierwsze oświadczenia zawierać będą informacje za IV kwartał 2018 r.).

W ten sposób ustawodawca przeniósł wszelkie ryzyka związane z nieścisłościami przepisów ustawy (dotyczące np. właściwego ustalenia celów na które pobierana jest woda, sposobu obliczenia ilości wprowadzanych do systemu wód opadowych i roztopowych, czy ustalenia na jakich terenach istnieją urządzenia do retencjonowania takich wód i jakiej pojemności) z Wód Polskich na podmioty zobowiązane do uiszczania opłat.

W ostatni piątek na łamach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny projekt nowelizacji Prawa wodnego (informowaliśmy o nim w tekście pt. "Kolejna nowelizacja Prawa wodnego przed nami?") uzupełniający treść art. 552 o ustęp „2ba”, zgodnie z którym podmioty zobowiązane do uiszczania opłat za usługi wodne będą składać oświadczenia niezbędne do ustalenia tychże opłat pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie składane przez przedsiębiorstwao wodociągowo-kanalizacyjne zawierać będzie klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastąpi pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W tej sytuacji niezbędne wydaje się jak najszybsze wystąpienie do Wód Polskich z prośbą o wyjaśnienie wszelkich sytuacji wątpliwych i problematycznych, tak by przedsiębiorstwa mogły w sposób bezpieczny składać oświadczenia na początku 2019 r.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej