Dnia 22 lutego 2019 r. wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Ww. obowiązek wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (o nowelizacji tej pisaliśmy w artykule „Nowe obowiązki przedsiębiorstw w świetle nowelizacji ustawy o odpadach”). Jej mocą do przepisu art. 25 ustawy o odpadach dodano ust. 6a-6e oraz ust. 8a.

6a.  Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

6b.  Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.

6c.  Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów udostępnia utrwalony obraz lub jego kopię na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

6d.  Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.

6e.  Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do właściwego przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.

(…)

8a.  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami.

W konsekwencji, obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów dotyczy posiadaczy odpadów prowadzącego magazynowanie odpadów lub zarządzającego składowiskiem odpadów, który jednocześnie zobowiązany jest do uzyskania jednego z następujących decyzji:

  • zezwolenia na zbieranie odpadów;
  • zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
  • pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Co przy tym szczególnie istotne, zgodnie z przepisem art. 12 nowelizacji, mocą której wprowadzono analizowany obowiązek, „Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany spełnić wymagania określone w art. 25 ust. 6a i 6b ustawy zmienianej w art. 1 oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 8a tej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. W konsekwencji, obowiązek ten musi być realizowany najpóźniej od dnia 5 marca 2019 r. (nowelizacja ta weszła bowiem w życie z dniem 5 września 2018 r.).

Na marginesie warto przy tym zaznaczyć, że w dalszym ciągu nie zakończyły się prace nad rozporządzeniem, o którym mowa w przepisie art. 25 ust. 8a ustawy o odpadach, co oznacza, że wizyjny system monitorowania miejsc magazynowania lub składowania odpadów początkowo będzie musiał spełniać wyłącznie wymagania określone wprowadzonymi przepisami (tj. ww. art. 25 ust. 6a-63 ustawy o odpadach), a następnie po wydaniu przez Ministra Środowiska przedmiotowego rozporządzenia również wymagania w tym rozporządzeniu określone. Obecnie najnowsza wersja projektu tego rozporządzenia datowana jest na dzień 17 stycznia 2019 r. i dostępna jest na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12315902/12533575/dokument377705.pdf.

O dalszym przebiegu prac nad tym rozporządzeniem (oraz o jego wydaniu i opublikowaniu) będziemy Państwa na bieżąco informować.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej