Dnia 20 marca 2019 r., na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Opublikowany projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Nowe rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące w tym przedmiocie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które zgodnie z art. 566 ust. 1 Prawa wodnego zostało zachowane czasowo w mocy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 r.

Jak podkreślają projektodawcy z uzasadnieniu do projektu, nowe rozporządzenie nie wprowadzi nowych wymogów dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków, w szczególności ścieków bytowych, ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych.

Opublikowany projekt rozporządzenia zakłada, że wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obecnie projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Będziemy na bieżąco informować o dalszych pracach nad jego treścią.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej