W świetle obowiązujących przepisów, jednostkowe stawki opłat za usługi wodne – za pobór wód w formie opłaty stałej, ulegną z mocy prawa zmianie z dniem 1 stycznia 2020 r. Przedsiębiorstwa planujące skrócenie czasu obowiązywania taryf oraz kalkulację nowych cen i stawek opłat muszą zatem uwzględnić nową wysokość tych opłat.

Zgodnie z delegacją ustawową z art. 277 ust. 1 Prawa wodnego, jednostkowe stawki opłat za usługi wodne określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie datowane jest na dzień 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502).

W odniesieniu do stawek opłat za usługi wodne – za pobór wód w formie opłaty stałej, prawodawca zdecydował się na zastosowanie przepisów przejściowych. W myśl § 15 rozporządzenia:

Do dnia 31 grudnia 2019 r. jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty stałej, z wyłączeniem jednostkowych stawek opłat za usługi wodne za pobór wód do celów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane w formie opłaty stałej, wynoszą:
1) za pobór wód podziemnych - 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód;
2) za pobór wód powierzchniowych - 250 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód.

Jak zatem wynika z przywołanego przepisu rozporządzenia, opłaty stałe za pobór wód ulegną zmianie już niebawem tj. z dniem 1 stycznia 2020 r. Ich wysokość również została określona w rozporządzeniu, a dokładnie – jego § 2 i § 3.

§ 2.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych w formie opłaty stałej wynoszą:
1) 100 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% dostępnych zasobów wód podziemnych;
2) 200 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 10% i nie jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych;
3) 400 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych.

§ 3.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych w formie opłaty stałej wynoszą:
1) 50 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% SNQ;
2) 100 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 10% SNQ i nie jest większy niż 50% SNQ;
3) 200 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 50% SNQ.

Na tle ustalania wysokości opłat stałych pojawia się jednak kilka pytań i wątpliwości.

Po pierwsze – jak informowaliśmy w artykule pt. „Nowelizacja Prawa wodnego rekomendowana Radzie Ministrów”, projekt zmiany przepisów Prawa wodnego (w ostatniej opublikowanej wersji) wydłuża do 31 grudnia 2021 r. termin umożliwiający przedsiębiorstwom dokonanie zmian w posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych celem ustalenia w ich treści rzeczywistych maksymalnych ilości pobieranych wód. Choć zmiana ta wydaje się mieć (jak dotychczasowy art. 562 Prawa wodnego) jedynie charakter informacyjny, gdyż przedsiębiorstwa uprawnione są do zmiany pozwoleń na gruncie przepisów postępowania administracyjnego, może być ona zapowiedzią zmiany rozporządzenia.

W tym kontekście pojawia się pytanie, czy w sytuacji, gdy przed końcem bieżącego roku wejdą w życie znowelizowane przepis Prawa wodnego, Rada Ministrów zmieni rozporządzenie i wydłuży „okres przejściowy”? A co za tym idzie, utrzyma dotychczasowe (wyższe) opłaty stałe aż do 31 grudnia 2021 r., jak uczyniono to w przypadku pozwoleń? Taki kierunek zmian wydaje się naturalny, choć z punktu widzenia podmiotów korzystających z usług wodnych – niekorzystny. Jednostkowe stawki opłat określone w § 2 i § 3 rozporządzenia są bowiem niższe niż aktualnie obowiązujące.

Po drugie, w sytuacji, gdy aktualne przepisy rozporządzenia pozostaną w mocy - czy Wody Polskie, a przede wszystkim poszczególne Zarządy Zlewni, w toku wydawania informacji o opłatach, będą dysponowały danymi i środkami, aby obliczyć opłatę stałą za pobór wód według nowych zasad? Metodologia obliczenia opłat (w stosunku do obecnej) ulegnie niewątpliwie wzbogaceniu – odpowiednio o odniesienie się do dostępnych zasobów wód podziemnych albo SNQ (w przypadku wód powierzchniowych).

Już teraz przedsiębiorstwa pracujące nad nowym taryfami (które zamierzają wnosić o skrócenie dotychczas obowiązujących) zmagają się z oszacowaniem wielkości opłat stałych w kolejnych latach, począwszy od 2020 r. Wskazane kwestie rodzą bowiem problemy praktyczne, choćby w związku z tym, iż to Wody Polskie zobowiązane są w świetle art. 552 ust. 6 Prawa wodnego do opracowania metodyki wyznaczania średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ).

W aktualnym stanie prawnym, przedsiębiorstwa nie mają zbyt wielkiego pola manewru, gdyż rozporządzenie jasno określa wysokość jednostkowych stawek opłat obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

 

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej