Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przesunięto termin na złożenie wniosku o zmianę decyzji odpadowej obejmującej zbieranie lub przetwarzanie odpadów z 5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.

Dnia 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg zmian, które – jak zaznaczono w uzasadnieniu do jej projektu – mają ograniczyć nieprawidłowości, a w szczególności doprecyzować przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także postępowania w przypadku wystąpienia pożarów.

Jak informowaliśmy już w jednym z naszych artykułów (pt. „Nowe obowiązki przedsiębiorstw w świetle nowelizacji ustawy o odpadach”), nowe przepisy w niektórych przypadkach dotyczą również przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przypomnijmy, że przed ww. nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tj. przed dniem 5 września 2018 r.) uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, bądź prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, był (jest) obowiązany, w terminie 12 miesięcy (1 roku) od dnia wejścia w życie tej nowelizacji (tj. we wspomnianym powyżej terminie do dnia 5 września 2019 r.), złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, pod rygorem jej wygaśnięcia.

Z uwagi jednak na licznie pojawiające się głosy przedsiębiorców co do problemów z przygotowaniem w tak „krótkim” czasie kompletu wymaganych przez ustawodawcę dokumentów do złożenia stosownego wniosku o zmianę decyzji (m.in. operat przeciwpożarowy, czy też prawidłowe ustanowienie zabezpieczenia roszczeń), ustawodawca postanowił przesunąć ten termin do dnia 5 marca 2020 r.

Wraz z przesunięciem terminu na złożenie wniosku zmodyfikowano również jeden z jego elementów, tj. treść wszystkich trzech składanych razem z wnioskiem oświadczeń. Po zmianie, do wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach, tj. oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
  2. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł,
  3. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
    1. w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
    2. któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł, za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

Obecnie nowelizacja czeka na podpis Prezydenta i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a w zakresie zmian dokonanych w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, stanowiącej podstawę do złożenia wniosku o zmianę decyzji odpadowej obejmującej zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wejdzie w życie dnia 1 września 2019 r.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej