W ostatnich dniach do wielu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wpłynęły drogą elektroniczną (e-mail) wezwania do przekazania poszczególnym Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej informacji dotyczących przychodów, zysków albo strat w roku 2018. Organy w korespondencji z przedsiębiorstwami powołują się na przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W celu wykonywania zadań określonych w ustawie organ regulacyjny może wzywać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorcę usług lub gminę, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, do przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonywania tych zadań (art. 27b u.z.z.w.). Do zadań tych należą m.in. zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków i publikowanie informacji o tych cenach, a także sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (art. 27a ust. 3 pkt 5 i 6 u.z.z.w.)

Ustawodawca przewidział sankcje za nieprzekazanie informacji lub dokumentów oraz za przekazanie informacji lub dokumentów nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. W myśl art. 29 ust. 3 u.z.z.w., karze pieniężnej podlega, kto nie przekazał informacji lub dokumentów na wezwanie organu regulacyjnego, o którym mowa w art. 27b ust. 1, lub przekazał nieprawdziwe albo wprowadzające w błąd informacje lub dokumenty.

Mając to na uwadze, niewątpliwie przedsiębiorstwa winny udostępnić informacje oraz dane żądane przez organ regulacyjny. W analizowanym przypadku wątpliwości wzbudza jednak forma i sposób wezwania – drogą elektroniczną (e-mail).

Do postępowania przed organem regulacyjnym stosuje się bowiem przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Co do zasady, art. 39 k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Przepisy proceduralne dopuszczają formę elektroniczną doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jednakże tylko w przypadku spełnienia jednego z warunków określonych w art. 391 § 1 k.p.a. tj. jeżeli strona lub uczestnik postępowania:

  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
  • wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  • wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej