Dzień 5 marca 2020 r. to termin, do którego podmioty posiadające decyzje zezwalające na zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych, zobligowane są do złożenia wniosków o zmianę tych decyzji pod rygorem wygaśnięcia posiadanych zezwoleń. Obowiązek ten nałożony został ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 z późn. zm.), o którym niejednokrotnie pisaliśmy na łamach naszego serwisu (ostatnio w artykule „Zmiany decyzji odpadowych - objaśnienia Ministerstwa Klimatu”). Dzień wcześniej natomiast, tj. dnia 4 marca 2020 r., wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. poz. 296 – LINK).

Podstawę prawną do wydania przywołanego rozporządzenia stanowi przepis art. 43 ust. 8 ustawy o odpadach, który także został dodany do tej ustawy mocą określonej na wstępie nowelizacji z dnia 20 lipca 2018 r.

Wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzenie jest niezwykle istotne dla wszystkich podmiotów zbierających, magazynujących lub przetwarzających odpady, a więc również dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Określa ono bowiem w sposób szczegółowy (rozporządzenie składa się z 48 paragrafów oraz obszernego załącznika określającego zasady ustalania odległości sekcji magazynowych od budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami znajdujących się poza budynkami) wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla miejsc zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów.

O ile rozporządzenie ma określony dzień wejścia w życie na 4 marca 2020 r. (przepis § 48 rozporządzenia stanowi, że wchodzi ono w życie „po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia”, które to nastąpiło dnia 25 lutego 2020 r.), to dla podmiotów już prowadzących działalność odpadową szczególnie istotne znaczenie odgrywają przepisy przejściowe.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepis § 45 rozporządzenia, bowiem dotyczy on podmiotów, które są obecnie na etapie uzyskiwania zezwolenia odpadowego lub też złożyły w terminie do dnia 5 marca 2020 r. wniosek o zmianę posiadanej decyzji odpadowej. Przepis ten stanowi bowiem, że:

„W stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, dla których:

1) przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

a) uzgodniono warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, na podstawie art. 42 ust. 4c i 4d pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, albo

b) wszczęto i nie zakończono postępowania w sprawie uzgodnienia warunków, o których mowa w lit. a,

2) sporządzono operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, i złożono wniosek o uzgodnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia

– dopuszcza się spełnienie wymagań wskazanych w § 5–37 oraz § 41–43 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2024 r., a wymagań wskazanych w § 38–40 w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do tych uzgodnień, jednak nie dłużej niż do dnia 1 września 2020 r.".

Tym samym, podmioty, które składają wniosek o wydanie stosownego zezwolenia odpadowego na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w którym określone są miejsca magazynowania odpadów (lub składają wniosek o zmianę posiadanych zezwoleń, np. w trybie przywołanej na wstępie nowelizacji, tj. w terminie do dnia 5 marca 2020 r.), to aby móc korzystać z okresów przejściowych określonych w tym przepisie muszą mieć co najmniej sporządzony operat przeciwpożarowy oraz złożony wniosek do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w tym operacie, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a więc w terminie do dnia 4 maja 2020 r. (dotyczy to również podmiotów, które złożyły wniosek z brakami formalnymi w zakresie operatu przeciwpożarowego lub opinii w stosunku do tego operatu, a organ wezwał je do uzupełnienia braków formalnych – aby móc skorzystać z przywołanych okresów przejściowych, niezbędne jest uzupełnienie tych braków do dnia 4 maja 2020 r. nawet w sytuacji, gdy termin na uzupełnienie tych braków jest dłuższy).

Drugim niezwykle istotnym przepisem przejściowym jest przepis § 47 rozporządzenia, który określa terminy, w jakich należy dostosować obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca, w obrębie których w dniu wejścia w życie rozporządzenia (tj. w dniu 4 marca 2020 r.) jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub przetwarzanie odpadów. I tak, w zakresie wymagań określonych w:

  1. § 5, § 6, § 8–16, § 19 i § 34 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2021 r.;
  2. § 7, § 26, § 29 i § 33 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.;
  3. § 35 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2026 r.;
  4. § 36 i § 37 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2022 r.;
  5. § 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2020 r.;
  6. § 20–25, § 28, § 32 i § 41–43 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2022 r.

Mając powyższe na uwadze zauważyć należy, że o ile zdecydowana większość obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do istniejących już miejsc zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów jest odłożona w czasie na kilka lat (w zależności od obowiązków od około 1,5 roku do około 6 lat), to część z tych obowiązków należy spełnić już do dnia 1 września 2020 r.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej