Od momentu wprowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadowej (tj. od dnia 1 stycznia 2020 r.) w praktyce występuje problem ze zgodnym z prawem prowadzeniem ewidencji odpadowej w przypadku przekazywania komunalnych osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania przez ich wytwórcę.

Przypomnijmy, że źródłem problemu jest brzmienie przepisu art. 71 pkt 3 ustawy o odpadach [dalej: „u.o.”], który stanowi, że władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 u.o., zobligowany jest do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów (KPO). Od 1 stycznia 2020 r. podstawowym sposobem prowadzenia ewidencji odpadowej jest natomiast jej prowadzenie za pośrednictwem elektronicznego rejestru BDO. W przypadku władających powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach rolniczego wykorzystania, jest to niemożliwe, bowiem:

  • przepis art. 45 ust. 1 pkt 3 u.o. stanowi, że „Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3” – a tym samym brak jest możliwości wpisania rolnika do BDO z tytułu posiadanego zezwolenia, bowiem jest on zwolniony z obowiązku jego uzyskania;
  • przepis art. 51 ust. 2 pkt 3 u.o. stanowi, że „Nie podlega wpisowi do rejestru podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów” – a tym samym ustawodawca wyraźnie stwierdził, że rolnicy z tytułu stosowania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi nie podlegają wpisowi do BDO.

W konsekwencji powyższego, jeżeli podmiot władający powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 u.o., nie został wpisany do rejestru BDO z uwagi na prowadzenie przez siebie innej działalności wymagającej dokonania wpisu do tego rejestru, to w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa nie jest w stanie wypełniać obowiązku prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów w postaci KPO (tj. obowiązku, o którym mowa w art. 71 pkt 3 u.o.).

Co prawda, powyższy problem do końca tego roku może nie być odczuwalny z uwagi na dopuszczalność prowadzenia papierowej ewidencji odpadów (którą – równolegle do elektronicznej – można prowadzić do końca 2020 r. z obowiązkiem wprowadzenia jej do rejestru BDO do dnia 31 stycznia 2021 r.), jednakże po tym czasie, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. problem powróci. O zaistniałej luce w prawie nie tylko informujemy na prowadzonych przez siebie szkoleniach oraz prasie codziennej (np. w opublikowanym dnia 15 stycznia 2020 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna artykule „Oczyszczalnie w potrzasku. Za sprawą BDO”), ale również staramy się z jednej strony znaleźć optymalne rozwiązanie w świetle obecnie obowiązujących przepisów (patrz artykuł: „Rolnicy jednak z wpisem do BDO?”), z drugiej zaś strony wpłynąć na zmianę przepisów.

W tym ostatnim zakresie na początku marca 2020 r. złożyliśmy do Sejmu RP – w trybie ustawy o petycjach – petycję. Zarejestrowana została ona pod nr BKSP-145-IX-94/20, a dnia 31 marca 2020 r. skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. Ze treścią złożonej przez nas petycji można zapoznać się tutaj. O sposobie jej rozpatrzenia będziemy informować na bieżąco na łamach naszej strony.

 

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej