W artykule pt. "Ustawa zamrażająca ceny energii po zmianach" informowaliśmy o podstawowych założeniach ustawy nowelizującej ustawę z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Wspomniana nowelizacja dookreśliła mechanizm „zamrożenia” cen energii elektrycznej na 2019 roku. Jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień, które wprowadziła nowelizacja była możliwość ubiegania się przez niektóre przedsiębiorstwa o dofinansowanie na zasadach pomocy de minimis z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku. Termin na złożenie wniosku o to dofinansowanie upływa na dniach.

Dla przypomnienia, zgodnie z treścią art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538 z późn. zm.; dalej również jako: „ustawa”), przedsiębiorcy będący odbiorcami końcowymi innymi niż wskazani w art. 5 ust. 1a (np. średni przedsiębiorcy), mogą zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Wzór wniosku oraz instrukcję jego wypełnienia znaleźć można na stronach internetowych Zarządcy Rozliczeń.

Wnioski o dofinansowanie składać można w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Warto wspomnieć, że spośród uprawnionych do wnioskowania o przyznanie tego dofinansowania wyłączeni są odbiorcy końcowi, wykonujący działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 lub w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 i oznaczoną odpowiednio następującymi kodami: 24.42; 08.91; 20.13; 24.43; 14.11 (ex. 32.99); 24.10; 24.20.1; 17.12; 20.15 (ex 38.21); 24.44; (ex.19.10) 20.14; 13.10; 20.60; 07.10 (ex 09.90); 20.16.10; (ex 20.16.51.0); (ex 20.16.30.0); (ex 20.16.40.0); 17.11.14.0, wytwarzający co najmniej jeden produkt z wyżej wymienionego sektora oraz podsektora, posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm. 39) ) oraz eksploatujący tę instalację.

W tym kontekście, wątpliwości w branży wzbudziło to, czy przedsiębiorca posiadający w umowie spółki jeden z wymienionych wyżej kodów PKWiU oraz posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu Prawa ochrony środowiska, ale niewytwarzający żadnego z produktów objętych którymkolwiek z tych kodów, może skorzystać z dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej, za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, stanowisko w tym zakresie w ramach objaśnień prawnych zajęło Ministerstwa Klimatu. Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, odbiorca końcowy wykonujący działalność gospodarczą, który posiada w umowie spółki jeden z wymienionych w art. 7 ust. 4b ustawy kodów, ale niewytwarzający żadnego z produktów objętych którymkolwiek z tych kodów oraz posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo ochrony środowiska i eksploatujący ją, może ubiegać się o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w oparciu o przepis art. 7 ust. 4a ustawy.

Z pełną treścią uzasadnienia stanowiska Ministra Klimatu, zapoznać można się pod następującym adresem: https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/MK_DEL_objasnienie_prawne.pdf 

Jan Koźmiński

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej