Z końcem ubiegłego roku w artykule pt. „Projekt zmian w rozporządzeniu taryfowym” informowaliśmy o pojawieniu się projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Projekt ten był datowany na dzień 8 grudnia 2020 r. Dokument jest już nieaktualny, gdyż Ministerstwo Infrastruktury wycofało się z pierwotnych pomysłów, modyfikując zakres zmian przepisów rozporządzenia.

Nowy projekt (datowany na 15 stycznia 2021 r.) przewiduje odświeżony kształt wniosku o zatwierdzenie taryf. W jego świetle, przedsiębiorstwa nie będą przedkładały nowych załączników. 

Jak dotychczas zatem, do wniosku dołączyć będzie trzeba: projekt taryf, uzasadnienie, sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, informację dotyczącą korzystania z usług hurtowego zakupu wody lub odprowadzania ścieków za ostatnie 3 lata obrotowe oraz tabele A-I.

Zgodnie z projektem, załącznikiem do wniosku taryfowego nie będzie uchwała rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji.

W treści samego wniosku, przedsiębiorstwa będą jednak wskazywały, czy na terenie gminy lub gmin (na których prowadzą działalność) wyznaczono aglomerację w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Obligatoryjna treść wniosku ma zawierać również dane pozwalające na identyfikację uchwały o wyznaczeniu aglomeracji.

Termin wejścia w życie projektu rozporządzenia został określony po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Warto odnotować, iż w konsultacjach publicznych dotychczasowego projektu brało udział Stowarzyszenie Wodociągi Wielkopolskie reprezentowane przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Uwagi Stowarzyszenia przedstawione w ramach wystąpienia wskazywały m.in. na bezzasadność obligowania przedsiębiorstw do przedkładania uchwał o wyznaczeniu aglomeracji oraz brak podstaw prawnych do ewentualnej odmowy zatwierdzenia taryf w sytuacji niewyznaczenia aglomeracji przez gminy.

Przyjęty przez ministerstwo kierunek zmian projektu ocenić należy zatem pozytywnie. Podtrzymania wymaga jednak stanowisko, że proponowany obecnie kształt wniosku ma jedynie walor informacyjny (w zakresie dotyczącym aglomeracji), gdyż organy regulacyjne nie są uprawnione do odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w sytuacji, gdy rada gminy nie podejmie uchwały o wyznaczeniu aglomeracji.

Nowy projekt nie został jeszcze opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Na bieżąco informować będziemy o dalszych etapach procesu legislacyjnego.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej