Przypominamy, że tylko do 19 września 2021 r. rady gmin mają czas na dokonanie zmian w gminnych regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Konieczność nowelizacji wymusza dodany z dniem 19 września 2020 r. do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przepis art. 19a (mocą ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 471).

Termin na zmianę wynika natomiast z art. 35 ust. 2 przywołanej nowelizacji:

„W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rady gmin dostosują treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Biorąc przy tym pod uwagę fakt, że zmiana regulaminu przebiega w tym samym trybie, co jego uchwalenie, jest to ostatnia chwila na rozpoczęcie procedury w sprawie zmiany. Wspomniana procedura wygląda bowiem następująco:

  1. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje projekt zmiany regulaminu, który przedkłada radzie gminy;
  2. rada gminy na podstawie projektów przedłożonych jej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przygotowuje projekt zmiany regulaminu, który przyjmuje w drodze uchwały (która nie jest aktem prawa miejscowego);
  3. rada gminy przesyła przyjęty projekt do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (tj. właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawiadamiając o tym fakcie przedsiębiorstwowodociągowo-kanalizacyjne;
  4. po otrzymaniu opinii organu regulacyjnego rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie zmiany regulaminu (uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego);
  5. zmiana regulaminu wchodzi w życie po odpowiednim (co najmniej 14-dniowym) vacatio legis liczonym od dnia ogłoszenia zmiany we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że procedura zmiany regulaminu może trwać nawet 2-3 miesiące, a tym samym czasu przed 19 września 2021 r. pozostało już niewiele.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej