29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" datowaną na kwiecień br. Zmiany w wytycznych są niezwykle istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zwłaszcza tych, które składają wnioski o zatwierdzenie taryf albo przygotowują się do skrócenia taryf dotychczasowych.

Przypomnijmy, przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, umożliwiają przy planowaniu niezbędnych przychodów stosować wskaźniki makroekonomiczne. Są nimi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. 

Biorąc pod uwagę aktualne warunki ekonomiczne i sytuację gospodarczą, niewątpliwie dotychczasowe wartości wskaźników (ostatnia aktualizacja miała miejsce w sierpniu 2021 r.) odbiegały dalece od rzeczywistych uwarunkowań prowadzenia działalności (wzrostu kosztów), w tym w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zwracają zresztą na to uwagę same przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Ministerstwo Finansów dokonało aktualizacji dokumentu i w dniu 29 kwietnia br. opublikowało nową wersję. W jej świetle aktualne wskaźniki kształtują się nastepująco:

  1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych:  9,1% (2022), 7,8% (2023). 4,8% (2024) i 3,5% (2025),
  2. wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu: 9,2% (2022), 7,7% (2023). 4,7% (2024) i 2,8% (2025),

Cały dokumenty wytycznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej