drugi autor: Mateusz Faron

Kompetencja do weryfikacji i zatwierdzania taryf wodociągowo-kanalizacyjnych, która przysługuje wyspecjalizowanemu organowi regulacyjnemu, realizowana jest w formie decyzji administracyjnej. Jednocześnie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawiera mechanizm chroniący przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przed bezczynnością organu regulacyjnego. Jeżeli organ w terminie 45 dni od złożenia przez przedsiębiorstwo wniosku nie wyda decyzji, taryfy wchodzą w życie automatycznie (z mocy prawa) w terminie określonym w ustawie. W artykule autorzy zwracają uwagę, że przedmiotowa regulacja budzi istotne wątpliwości interpretacyjne, dotyczące zarówno charakteru postępowania taryfowego jako sprawy milcząco załatwianej, jak i określenia zasad obliczania 45-dniowego terminu wyznaczonego organowi na wydanie decyzji.

O Samorządzie Terytorialnym

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka. 

Nr 6/2021 miesięcznika nabyć można m.in. w internetowej księgarni wydawnictwa.

"Resort inwestycji postanowił ustawowo uregulować zasady wydawania warunków technicznych dla budowy przyłącza wodociągowego albo kanalizacyjnego. Chce uporządkować rozgardiasz, jaki dziś panuje, gdy szczegółowe procedury i wymogi w tej kwestii ustalają samorządy. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przy okazji planowanej nowelizacji prawa budowlanego chce również wprowadzić zmiany w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.). Proponuje ustawowe uregulowanie zasad związanych z wydaniem warunków technicznych przy- łączenia nieruchomości do sieci, które w aktualnym porządku prawnym w głównej mierze określane są w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przedstawione rozwiązania mają przy tym wyjaśnić wie- le problematycznych kwestii będących od lat przedmiotem sporów."

Dziennik Gazeta Prawna - Tygodnik Gazety prawnej z dnia 10-12 maja 2019 r.

W marcu 2018 r. wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w kraju złożyły wnioski taryfowe. Po raz pierwszy wnioski te były weryfikowane i zatwierdzane nie przez organy gmin, ale przez nowy organ regulacyjny, czyli właściwych Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Po raz pierwszy taryfy zatwierdzane były również na trzy lata, nie zaś na rok.

Dla znakomitej większości przedsiębiorstw procedura taryfowa przebiegła sprawnie i zakończyła się wydaniem decyzji zatwierdzającej taryfy, co poniekąd było wynikiem braku możliwości realnej weryfikacji po stronie poszczególnych RZGW, które nie będąc do tego przygotowane kadrowo i organizacyjnie, jednorazowo otrzymały setki wniosków do jednoczesnego sprawdzenia.

(...)

Pełny tekst artykułu dostępny również na naszym blogu AQUA Jerzmanowski.

Prezes UOKiK-u może nałożyć kary na menedżerów, w tym członków zarządów przedsiębiorstw wod-kan, którzy umyślnie naruszyli zbiorowe interesy konsumentów lub za wiedzą których firmy stosują klauzule niedozwolone.

Branża wodociągowo-kanalizacyjna żyjąca od wielu miesięcy tematami związanymi z prawem wodnym, taryfami oraz regulaminami dostarczania wody i odprowadzania ścieków, jak się wydaje, nie zauważyła nowych kompetencji, w jakie wyposażony został przez ustawodawcę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Zmiany w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: u.o.k.k.) weszły w życie 15 grudnia 2018 r. Są one skutkiem dużej nowelizacji związanej ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

(...)

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

"Do końca 2020 r. ilość pobranej wody na potrzeby wymiaru opłat zmiennych za usługi wodne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie ustalać na podstawie oświadczeń przedsiębiorstw wod-kan za poszczególne kwartały. W praktyce pojawia się problem, ponieważ przedsiębiorstwa swoje oświadczenia będą składać w oparciu o wskazania wodomierzy, które według Wód Polskich nie spełniają wymogów ustawy z 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach."

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

"Prawdziwe wyzwanie czeka w styczniu 2019 r. firmy korzystające z wód i odprowadzające ścieki. I także samorządy, bo to one będą składały do Wód Polskich oświadczenia za IV kwartał 2018 r. i wnosiły wyliczone na ich podstawie opłaty. Mają to zrobić do 30 stycznia. Ale zasady, na jakich należy je wypełnić, wynikające z ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 ze zm.), mimo wyjaśnień zawartych na stronach internetowych Wód Polskich, są nadal niejasne.

Największe kontrowersje oraz wątpliwości podmiotów obowiązanych do ich składania budzą przede wszystkim opłaty zmienne za pobór wód, związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji, a także opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych czy za odwodnienie gruntów w granicach administracyjnych miast."

Dziennik Gazeta Prawna - Tygodnik Gazety Prawnej z dnia 4 stycznia 2019 r.

"Budowa przydomowych przepompowni ścieków w niektórych przypadkach wiąże się z kosztem nawet kilkunastu tysięcy złotych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, co oczywiste, częstokroć nie chcą samodzielnie finansować takich inwestycji jako służących wyłącznie potrzebom indywidualnych odbiorców usług. W związku z tym powstaje pytanie, czy obowiązujące przepisy ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w.) stanowią podstawę do nałożenia na odbiorców usług obowiązku poniesienia kosztów budowy przepompowni? (...)"

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

"Ustawodawca zdążył już kilkukrotnie poprawić obowiązujące zaledwie od 1 stycznia 2018 r. Prawo wodne. Ostatnia nowelizacja z lipca 2018 r. weszła w życie 20 wrzesnia tego roku. Czego dotyczy? Jakich zmian spodziewać możemy się jeszcze w najbliższej przyszłości?"

Kierunek Wod-Kan nr 4/2018 

"Dnia 5 października 2018 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny projekt nowelizacji Prawa wodnego. Został on przygotowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i zasadniczo dotyczy transpozycji Dyrektywy Komisji Europejskiej z 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich. Niejako przy okazji jednak projektodawcy planują objąć przedmiotową nowelizacją również szereg innych zagadnień niezwykle istotnych dla całej branży wodno-kanalizacyjnej. (...)"

Więcej: e-czytelnia.abrys.pl

"Z uwagi na skragi składane do sądów administracyjnych od ostatecznych decyzji Wód Polskich w przedmiocie ustalenia opłat za usługi wodne za pobó wód, od początku lipca bieżącego roku publikowane są kolejne wyroku wojewódzkich sądów administracyjnych roztrzygające wątpliwości interpretacyjne na tle stosowania przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (...)"

Serwis Administracyjno-Samorząodowy nr 5 (262) 2018 r.