W dniu 23 sierpnia 2017 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1566/1)

Odnotować należy, iż zgodnie z art. 574 pkt 1 ustawy część jej przepisów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 24 sierpnia 2017 r. W katalogu przepisów z art. 574 pkt 1 znalazł się m.in. art. 494, na podstawie którego zmianie ulega ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Najistotniejsza z tych zmian dotyczy brzmienia art. 2 pkt 8 u.z.z.w., który to przepis stanowi o definicji ścieków. Co za tym idzie, od dnia dzisiejszego wody opadowe lub roztopowe nie są ściekami w rozumieniu art. 2 pkt 8 u.z.z.w.

Ostatnie wpisy

Nieczystości ciekłe - gminne sprawozdania a obowiązki przedsiębiorstw wod-kan

Analizy prawne

Do końca kwietnia wszystkie gminy zobowiązane są do złożenia, po raz pierwszy...

05-04-2024

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w zakładzie budżetowym

Orzecznictwo

Zakład budżetowy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli...

28-03-2024

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne - nowe wzory oświadczeń

Aktualności

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustawa z dnia 13 lipca 2023...

21-03-2024

Czytaj więcej