20 września br. weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, zgodnie z którą podstawą do ustalenia opłat zmiennych za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. będą również obowiązkowo składane do Wód Polskich oświadczenia podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, zawierające informacje niezbędne do wymiaru przedmiotowych opłat.

Jak już informowaliśmy w artykule pt. "Wejście w życie nowelizacji Prawa wodnego" oświadczenia będą dotyczyć nie tylko danych potrzebnych do ustalenia opłat za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz za odprowadzanie ścieków, ale również za odprowadzanie do wód wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast.

Co istotne, oświadczenia będą składane według wzoru opublikowanego na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Podmioty korzystające z usług wodnych będą zobowiązane złożyć po raz pierwszy oświadczenia za pierwszy pełny kwartał przypadający po dniu wejścia w życie nowelizacji Prawa wodnego.

Ze względu na to, że nowelizacja weszła w życie w dniu 20 września 2018 r., pierwszym pełnym kwartałem jest ostatni kwartał 2018 r. W tej sytuacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą składały Wodom Polskim po raz pierwszy oświadczenia w celu ustalenia wysokości opłaty w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r.

Jak poinformowały Wody Polskie, wzory oświadczeń zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich po dniu 1 grudnia 2018 r. 

Na przygotowanie się do złożenia oświadczeń nie będzie zatem zbyt wiele czasu, a biorąc pod uwagę wątpliwości wynikające z przepisów Prawa wodnego (pisaliśmy o nich m.in. w artykule pt. "Przedsiębiorstwa toną w przepisach, a Wody Polskie nie widzą problemu") wypełnienie dokumentów stanowić może nielada wyzwanie.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej