Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostało dzisiaj pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 października 2018 r., w świetle którego projekt nowelizacji Prawa wodnego będzie obecnie rozpatrywany przez Komitet do Spraw Europejskich. Załącznikiem do pisma jest projekt ustawy datowany na dzień 29 października 2018 r. Zaktualizowany projekt jest efektem uzgodnień międzyresortowych. 

Z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej, kluczowe zmiany przewiduje art. 1 pkt 32 oraz pkt 63 ustawy. Wymienione przepisy modyfikują odpowiednio art. 271 oraz art. 552 Prawa wodnego. Treść projektowanych rozwiązań zasadniczo nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnej wersji tj. przewidzianej w projekcie z dnia 5 października 2018 r. O założeniach informowaliśmy obszernie w tekstach pt. "Kolejna nowelizacja Prawa wodnego przed nami?" oraz "Odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia do Wód Polskich?".

W toku uzgodnień międzyresortowych nie pojawiła się wśród uwag kwestia składania przez podmioty zobowiązane do uiszczania opłat za usługi wodne oświadczeń woli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Infrastruktury zgłosiły jednak wątpliwości w zakresie nowelizacji art. 271 Prawa wodnego, która zakłada przyjęcia do wyliczenia opłat maksymalnego godzinowego poboru wody. W stanowisku pierwszego z wymienionych ministerstw czytamy, że:

"Takie sformułowanie przepisu spowoduje, że opłata będzie naliczana w możliwie najwyższej wysokości. (…) Jeżeli opłata stała określona jest w wymiarze rocznym, to możliwe jest zastosowanie wskaźnika maksymalnego rocznego, a w przypadku gdy w pozwoleniu taki nie występuje, wskaźnika maksymalnego dobowego. Tylko ten wskaźnik określa rzeczywistą, dopuszczalną w skali roku, ilość możliwego poboru. Zastosowanie do obliczeń wskaźnika maksymalnego godzinowego nie jest prawidłowe, ponieważ tego rodzaju pobór nie ma charakteru stałego z uwagi na ograniczający go maksymalny pobór roczny lub dobowy (o ile roczny nie został określony w pozwoleniu)."

Autorzy projektu nie uwzględnili jednak zgłoszonej uwagi, a uzasadniając taką decyzję wskazali, że:

"Opłata stała stanowi rekompensatę za rezerwację zasobów wód w ilości, która umożliwia korzystanie z nich w dowolnym momencie w maksymalnym rozmiarze, a nie za dopuszczalną (maksymalną) ilość możliwej do pobrania wody na rok. Dopuszczalna (maksymalna) ilość możliwej do pobrania wody na rok jest ściśle skorelowana ze średnią ilością dobową możliwej do pobrania wody, a w konsekwencji zbliżona do rzeczywistego poboru wód. Nie może być zatem podstawą do ustalenia opłaty stałej, która powiązana jest z maksymalnym chwilowym zakresem korzystania ze środowiska."

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. - wydawca Jerzmanowski AQUA, jako podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową, wzięła czynny udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy zajmując stanowisko w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie. Z treścią pisma skierowanego w ramach konsultacji zapoznać można się w tekście pt. "Nowelizacja Prawa wodnego - konsultacje publiczne". 

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej