5 grudnia 2018 r. zmianie uległ przepis nakładający na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek wykonywania badań jakości ścieków w akredytowanych laboratoriach. Obecnie wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do wykonywania badań przez jednostki posiadające akredytację.

Wskutek nowelizacji Prawa wodnego ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722), zmianie uległ art. 303 ust. 2 dotyczący wykonywania badań ścieków. Zmiana weszła w życie w dniu 5 grudnia 2018 r. i zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu:

Podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi zapewniają pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach.

Poprzednio przepis ten brzmiał następująco:

Podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej wyższej niż 0,01 m3/s, zapewniają pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach.

Analizowana zmiana polega na usunięciu przesłanki dotyczącej średniej dobowej ilości wprowadzanych ścieków, warunkującej nałożenie obowiązku wykonywania badań przez akredytowane laboratoria.

Innymi słowy, po dniu 5 grudnia 2018 r. wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, bez względu na ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, są zobowiązane zapewnić pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria oraz dokonywanie badań w tych laboratoriach. Na komentowany przepis w szczególności powinny zwrócić uwagę mniejsze przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Warto jednocześnie zauważyć, że wyniki badań ścieków wykonanych w 2018 r. przez własne laboratoria, które uzyskały certyfikat systemu zarządzania jakością, mogą być kwestionowane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Jak informowaliśmy już w artykule pt. „Inspekcja ochrony środowiska weryfikuje prawidłowość badań ścieków” Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska zaczęły weryfikować badania ścieków, które zostały wykonane w 2018 r.

 

Ostatnie wpisy

Nieczystości ciekłe - gminne sprawozdania a obowiązki przedsiębiorstw wod-kan

Analizy prawne

Do końca kwietnia wszystkie gminy zobowiązane są do złożenia, po raz pierwszy...

05-04-2024

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w zakładzie budżetowym

Orzecznictwo

Zakład budżetowy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli...

28-03-2024

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne - nowe wzory oświadczeń

Aktualności

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustawa z dnia 13 lipca 2023...

21-03-2024

Czytaj więcej