Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nowelizacja ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, gdyż wpływa na procedurę wydawania warunków technicznych oraz budowy przyłączy.

 

Choć projekt dotyczy w głównej mierze zmian w przepisach Prawa budowlanego, autorzy nowelizacji przewidzieli również wprowadzenie nowych rozwiązań w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Opublikowany projekt zakłada wprowadzenie sformalizowanego trybu uzyskania warunków przyłączenia do sieci.

Zgodnie z projektowanym art. 19a ust. 1 warunki przyłączenia do sieci albo odmowa ich wydania (wraz z uzasadnieniem) będą wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci. Przedsiębiorstwo zobowiązane będzie ustawowo do wydania warunków w terminie 14 dni (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej) albo 30 dni (w pozostałych przypadkach).

Projektodawcy przewidzieli (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) możliwość przedłużenia wyżej wskazanych terminów – odpowiednio o kolejne 14 albo 30 dni, za uprzednim zawiadomieniem osoby ubiegającej się o przyłączenie oraz z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Terminy określone w art. 19a ust. 1, liczone będą od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Zgodnie z art. 19a ust. 5, do terminów nie będzie wliczać się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

Planowana nowelizacja określa również minimalny zakres wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Wśród nich oprócz danych identyfikujących wnioskodawcę lub inwestora oraz przyłączaną nieruchomość, znajdą się takie elementy jak np. określenie zapotrzebowania na wodę czy ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

Załącznikiem do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia ma być plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego.

Jak się wydaje, ministerstwo wsłuchało się w głos branży dotyczący potrzeby dołączenia (przez osobę ubiegającą się o przyłączenie) do wniosku o wydanie warunków technicznych – odpowiedniego dokumentu graficznego.

Jednym z elementów wniosku ma być bowiem plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego. Tym samym, prawdopodobnym jest, iż nieaktualna stanie się dotychczasowa linia orzecznicza organów oraz sądów, które odmawiały przedsiębiorstwom prawa do żądania jakichkolwiek map lub planów na etapie wydawanie warunków technicznych.

Odnotowania wymaga także, iż warunki przyłączenia do sieci będą ważne 2 lata od dnia ich określenia.

Przy okazji projektowanych zmian, autorzy przesądzili (w ślad za ugruntowanym stanowiskiem sądów ochrony konkurencji i konsumentów) o braku możliwości pobierania przez przedsiębiorstwa opłat związanych z procesem budowy przyłączy tj.

  1. opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot,
  2. opłat za odbiór przyłącza przez przedsiębiorstwo, a także za wpięcie przyłącza do sieci.

Nowelizacja przewiduje uprawnienie organu regulacyjnego do nakładania administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w wydawaniu technicznych warunków przyłączenia.

Opublikowany projekt zakłada też zmiany w procesie budowlanym, odnoszące się do budowy przyłączy, które omówione zostaną w kolejnym artykule.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej