Dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy nowego Prawa wodnego (z kilkoma drobnymi wyjątkami). Na podstawie przepisu art. 566 Prawa wodnego ustawodawca zachował jednak moc wybranych aktów wykonawczych wydanych jeszcze na podstawie przepisów starego Prawa wodnego, jednakże nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego Prawa wodnego. Termin ten mija wraz z końcem czerwca tego roku, a wiele nowych aktów wykonawczych w dalszym ciągu nie zostało wydanych.

Co ciekawe, w związku z tym, że projekt nowego Prawa wodnego był projektem rządowym, obligatoryjnie zawierał dołączone do niego projekty aktów wykonawczym. Zaznaczyć warto przy tym, że projekt ustawy wraz z projektami aktów wykonawczych trafił do Sejmu dnia 26 kwietnia 2017 r., a uchwalony został dnia 20 lipca 2017 r. (w Dzienniku Ustaw opublikowano go dnia 23 sierpnia 2017 r.) Tym samym, od dnia opublikowania nowego Prawa wodnego właściwi ministrowie mają możliwość, jeśli nie wydania dołączonych do projektu ustawy aktów wykonawczych w przygotowanym już brzmieniu, to przynajmniej rozpoczęcia dalszych prac (opiniowania, uzgodnienia i konsultacji) nad tymi projektami.

Dotychczas – mimo upływu ponad 1,5 roku od dnia opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw – na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego nie wydano jednak przykładowo następujących rozporządzeń:

  • rozporządzenia, o którym mowa w art. 74 ust. 1 Prawa wodnego, tj. rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi – projekt rozporządzenia opublikowano na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji dnia 20 listopada 2018 r. i od tego momentu brak jest jakichkolwiek nowych informacji o dalszych pracach nad jego treścią;
  • rozporządzenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 Prawa wodnego, tj. rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – o projekcie tego rozporządzenia, które opublikowano dopiero dnia 20 marca 2019 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, pisaliśmy w artykule „Projekt nowego rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego opublikowany”;
  • rozporządzenia, o którym mowa w art. 99 ust. 2 Prawa wodnego, tj. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych – projekt rozporządzenia opublikowano na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji dnia 25 października 2018 r. i od tego momentu brak jest jakichkolwiek nowych informacji o dalszych pracach nad jego treścią;
  • rozporządzenia, o którym mowa w art. 100 ust. 1 Prawa wodnego, tj. rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – projekt rozporządzenia opublikowano na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji dnia 5 marca 2019 r. i od tego momentu brak jest jakichkolwiek nowych informacji o dalszych pracach nad jego treścią.

Dodatkowo warto zauważyć, że w dalszym ciągu nie wydano rozporządzenia w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, tj. rozporządzenia, o którym mowa w przepisie art. 304 ust. 2 Prawa wodnego. Jego projekt opublikowano na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji również dopiero dnia 20 marca 2019 r. i znajduje się on na etapie konsultacji, opiniowania i uzgodnień (o projekcie pisaliśmy w artykule „Projekt rozporządzenia w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód oraz ilości i jakości wprowadzanych ścieków opublikowany”).

Na łamach naszej strony na bieżąco będziemy informować Państwa o dalszych pracach nad treścią ww. rozporządzeń.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej