Dnia 30 stycznia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 150, a już następnego dnia (tj. 31 stycznia 2020 r.) weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła możliwość korzystania z papierowej ewidencji odpadów.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji, mają prawo do prowadzenia jej papierowej wersji w dwóch przypadkach.

Po pierwsze, w okresie przejściowym do końca czerwca 2020 r. zamiast ewidencji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalność prowadzenia karty przekazania odpadów (KPO) lub karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w formie papierowej jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy przekazujący odpady wystawi kartę KPO lub KPOK w tej formie – tak prowadzona ewidencja będzie musiała jednak być wprowadzona do systemu BDO nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. (nowy przepis art. 236a ustawy o odpadach oraz nowe załączniki nr 5a-5g do tej ustawy określające wzory kart przekazania oraz ewidencji odpadów);

Po drugie, w przypadku awarii systemu BDO dokumenty ewidencji odpadów sporządza się w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO, a następnie w terminie 30 dni od dnia ustania awarii wprowadza się je do systemu BDO – o czasie trwania awarii systemu BDO administrator tego systemu informuje poprzez zamieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na swojej stronie BIP oraz na stronie internetowej rejestru BDO umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta BDO, o ile jest to technicznie możliwe (nowe przepisy art. 67 ust. 7-18 ustawy o odpadach).

Kilka zmian wprowadzono również do sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

W przypadku awarii systemu BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdań odpadowych, o których mowa w przepisach art. 73, art. 74a i art. 75 w wyznaczonym ustawowo terminie, sprawozdania te składa się niezwłocznie po ustaniu awarii (nowe przepisy art. 76 ust. 2a i ust. 2b ustawy o odpadach) – analogiczne regulacje wprowadzono do sprawozdań składanych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (nowe przepisy art. 9ta ust. 2 i ust. 3 tej ustawy).

O kreślony przepisem art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach termin na złożenie sprawozdań odpadowych, o których mowa w przepisach art. 73, art. 74a i art. 75 do dnia 15 marca każdego roku za rok poprzedni został przesunięty w odniesieniu do sprawozdań za 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. (nowy przepis art. 237ea ustawy o odpadach).

Zmianie uległy również terminy na złożenie sprawozdań, o których mowa w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (nowy przepis art. 12a tej ustawy) – sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1 (składane przez podmioty odbierające odpady komunalne), art. 9na ust. 1 (składane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych) i art. 9nb ust. 1 ustawy (inne podmioty zbierające odpady komunalne), przekazuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q ustawy (składane przez wójta dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi), przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.. natomiast sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s ustawy (sprawozdania marszałka województwa dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi), przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.

Podkreślenia wymaga również fakt, że dodane przywołaną na wstępie nowelizacją przepisy art. 236a ustawy o odpadach dotyczące możliwości prowadzenia papierowej ewidencji stosuje się do prowadzenia ewidencji odpadów z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2020 r.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej