26 listopada 2020 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Udostępniony projekt ma na celu wprowadzenie zmian do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ciekowych (Dz. U. poz. 257). Z informacji zawartych w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego wynika, że został on przygotowany w związku ze zgłaszanymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska problemami ze stosowaniem obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Projekt przewiduje następujące zmiany:

 1. dodanie w przepisie § 2 ust. 1 nowego pkt 8 dotyczącego określenia poziomu zawartości związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych przeznaczonych do odzysku – z uwagi na to, że w obowiązującym rozporządzeniu brakuje określenia warunków ustabilizowania osadów ściekowych, które pozwoliłyby po przeprowadzeniu odpowiednich badań jednoznacznie stwierdzić, czy są one ustabilizowane czy też nie, proponuje się wprowadzić dodatkowy parametr, jakim jest zawartości związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych na poziomie do 60% suchej masy;
 2. doprecyzowanie w przepisie § 2 ust. 5 rozporządzenia, że badania komunalnych osadów ściekowych przekazywanych do stosowania na gruncie mogą przeprowadzać wyłącznie laboratoria akredytowane;
 3. wskazanie w przepisie § 4 ust. 3 rozporządzenia, że komunalne osady ściekowe stosowane na powierzchni ziemi miesza się z glebą – obecne brzmienie przepisu określa, że osady te „wprowadza się do gruntu”, co zdaniem projektodawców „wprowadza dowolność interpretacyjną”, celem zmiejszenia „znacznych uciążliwości odorowych dla okolicznych mieszkańców”;
 4. zmianę brzmienia przepisu § 4 ust. 4 rozporządzenia poprzez wskazanie, że stosowanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi „wykonuje się nie później niż następnego dnia po przetransportowaniu komunalnych osadów ściekowych na teren, na którym mają one być stosowane”;
 5. zmianę brzmienia przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia polegającą na doprecyzowaniu zasad badania komunalnych osadów ściekowych poprzez wyraźniejsze (niż dotychczas) wskazanie, że każda partia osadów wymaga odrębnego przebadania bezpośrednio przed ich przekazaniem do stosowania na powierzchni ziemi (z jednoczesną rezygnacją z wymogu badania osadów z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM;
 6. zmianę załącznika nr 4 do rozporządzenia poprzez:
  1. w l.p. 3 tabeli:
   • w kolumnie „Wskaźnik”, zastąpienie nazwy dotychczasowego wskaźnika „Strata przy prażeniu suchej masy osadu” na wskaźnik o brzmieniu „Zawartość związków organicznych w suchej masie osadu”,
   • w kolumnie „Metoda”, wprowadzenie zmiany doprecyzowującej przez szczegółowy opis wymaganej metody badawczej oraz przywołanie obowiązującej normy PN-EN 15935,
  2. w l.p. 4 tabeli, w kolumnie „Wskaźnik” zmieniono brzmienie z „zawartość azotu ogólnego” na „łączna zawartość azotu amonowego i aminowego” w nawiasie wskazując nazwę „metoda Kjeldahla”,
  3. w l.p. 6, 7 i 8 tabeli, w kolumnie „Wskaźnik” zmieniono brzmienie celem umożliwienia wykorzystania najnowszych technik badawczych:
   • w l.p. 6 i 7 wprowadzono doprecyzowanie opisu metody ICP-OES oraz dodano metodę spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS),
   • w l.p. 8 również dodano metodę spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS), a dla rtęci wskazano również jako dopuszczalną metodę spektrometrię absorbcji atomowej z techniką amalgamacji,
  4. w l.p. 10 tabeli, w kolumnie „Metoda” uszczegółowiono metodę badawczą dotyczącą oznaczania liczby żywych jaj pasożytów jelitowych.

Projektowane rozporządzenie zmieniające zawiera również przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do próbek partii komunalnych osadów ściekowych pobranych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast wyniki badań próbek danej partii komunalnych osadów ściekowych pobranych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres 1 roku od dnia pobrania tych próbek.

Projektowane rozporządzenie zmieniające zakłada się, że wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, które będą trwać przez 21 dni od dnia udostepnienia projektu w Rządowym Centrum Legislacji.

Z projektem rozporządzenia zmieniającego można zapoznać się TUTAJ.

O stanie prac nad projektem będziemy na bieżąco informować na łamach blogu.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej