Nie tylko zgoda przedsiębiorstwa, ale również umowa na odprowadzanie ścieków przemysłowych będzie podstawą do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Mimo sprzeciwu branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz próby zmiany kierunku nowelizacji w Senacie, w zaledwie kilka miesięcy znowelizowane zostały przepisy mające ogromny wpływ na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

26 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1564). Nowelizacja wejdzie w życie z upływem 14 dni od jej ogłoszenia, a zatem już 10 września br.

Zmianę przepisów procedowano w Sejmie od czerwca tego roku. Cała nowelizacja dotyczy wyłącznie jednego przepisu - art. 407 ust. 5 Prawa wodnego, który określa obligatoryjne załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym do wniosku należy każdorazowo dołączyć zgodę właściciela urządzeń, do których dostawca wprowadza ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Zasadniczo zatem podmiotami wyrażającymi zgodę są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

W świetle nowych przepisów wnioskodawca będzie mógł dołączyć do wniosku alternatywnie: zgodę właściciela urządzeń (jak dotychczas) lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru ścieków zawartą z właścicielem urządzeń.

W toku prac legislacyjnych Senat przyjął do projektu poprawkę, której celem było pozostawienie dotychczasowego brzmienie art. 407 ust. 5 Prawa wodnego oraz dodanie po nim nowy ust. 5a w brzmieniu:

Właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, o których mowa w ust. 5, obowiązany jest wyrazić zgodę, o której mowa w tym przepisie, jeżeli:
1) ścieki te, wprowadzane do jego urządzeń, spełniają wymagania wynikające z odrębnych przepisów albo z umowy zawartej między nim a wnioskodawcą;
2) istnieją techniczne możliwości przyjęcia tych ścieków;
3) nie dojdzie do przekroczenia warunków odprowadzania ścieków wprowadzanych za pomocą tych urządzeń do wód lub do ziemi, wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego właścicielowi tych urządzeń

Słusznie sygnalizowano bowiem, że umowy o odprowadzanie ścieków przemysłowych częstokroć zawierane są na bardzo długi czas (a nawet nieokreślony), a instytucja zgody stanowi skuteczne narzędzie kontroli i ochrony przed wprowadzaniem do urządzeń przedsiębiorstw ścieków przekraczających możliwości infrastruktury kanalizacyjnej.

Poprawki zostały jednak odrzucone, a Sejm przyjął nowelizację w pierwotnie zaproponowanym przez siebie kształcie.

Co ważne, zmiana art. 407 ust. 5 Prawa wodnego dotyczyć będzie także postępowań w toku tj. wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. To oznacza, że od 10 września br. dostawcy ścieków przemysłowych ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne będą mogli dołączyć do wniosku umowę o odprowadzanie ścieków zawartą z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (i nie tylko), bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

Nowe przepisy wpłyną w wielu przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych na zmiany w zakresie praktyki zawierania umów z dostawcami ścieków przemysłowych. Zasadnym jest zatem rozważenie pilnej analizy umów z takimi podmiotami oraz posiadanych przez nich pozwoleń wodnoprawnych.

Zuzanna Czeszak

z.czeszak@jerzmanowski.pl

Ostatnie wpisy

Przelewy burzowe – najpierw ustalenie, potem pozwolenie

Analizy prawne

1 stycznia br. weszły w życie kolejne istotne dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego zmiany...

13-02-2024

Czytaj więcej

Taryfy: skrócenie czasu obowiązywania - stan na styczeń 2024

Aktualności

Z procedury skrócenia czasu obowiązywania taryf w ciągu ostatnich 3 lat skorzystało...

09-02-2024

Czytaj więcej

Termin stosowania e-Doręczeń przesunięty na 1 października 2024 r.

Aktualności

Komunikatem z dnia 21 grudnia 2023 r. Minister Cyfryzacji wyznaczył termin stosowania...

27-12-2023

Czytaj więcej