Ministerstwo Infrastruktury zapowiada kolejne zmiany przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Tym razem, planowane prace mają zmierzać do przynajmniej częściowego ujednolicenia cen stosowanych przez przedsiębiorstwa obsługujące kilka gmin albo aglomeracji.

3 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w trakcie którego doszło do ciekawej dyskusji dotyczącej dwóch kwestii: 

  1. planowanej przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacji u.z.z.w zmierzającej do (przynajmniej częściowego) ujednolicenia cen stosowanych w ramach obszaru działalności jednego przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego albo jednej aglomeracji oraz
  2. aktualnego sposobu procedowania wniosków taryfowych przez organy regulacyjne - Dyrektorów RZGW Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, zwłaszcza w zakresie sposobu uwzględniania w taryfach odpisów amortyzacyjnych.

W posiedzeniu poza Członkami Komisji, wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, w tym Pani Anna Mieczkowska - Prezydent Kołobrzegu, przedstawiciele branży wodociągowo-kanalizacyjnej, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Pan Paweł Rusiecki, urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury oraz reprezentanci Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Przedstawicieli samorządu i branży wodociągowo-kanalizacyjnej mieliśmy przyjemność wspierać wraz z mec. Mateuszem Faronem. 

W toku dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury poinformowali Komisję, o tym, iż rzeczywiście, toczą się prace nad nowelizacją u.z.z.w. zmierzające do częściowego ujednolicenia cen w ramach obszaru jednej aglomeracji albo obszaru działalności jednego przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. Prace znajdują się na bardzo wczesnym etapie (powołano dopiero wewnętrzny zespół w ramach ministerstwa), stąd wciąż nie wiadomo, które z tych kryteriów zostanie wzięte pod uwagę jako przesądzające o zastosowaniu ujednoliconych cen oraz jaki zakres to ujednolicenie będzie miało (jakich kategorii kosztowych będzie dotyczyło). Podkreślono wszakże, że nie będzie mowy o zrównaniu cen i w pewnym przynajmniej zakresie zostanie zachowana zasada nakazu eliminowania finansowania skrośnego. Zapowiedziano także szerokie konsultacje projektu.

Przedstawiciele strony samorządowej podkreślali niedopuszczalność obciążania kosztami świadczenia usług ponoszonymi przez przedsiębiorstwo na rzecz jednej gminy mieszkańców innej wspólnoty samorządowej. W toku dyskusji zwróciliśmy także uwagę, iż planowana zmiana w przyszłości może  doprowadzić do blokowania procesów inwestycyjnych na terenie mniejszych gmin, przez osoby reprezentujące w organach spółek większe gminy. Stanie się tak z prostej przyczyny – koszty inwestycji zrealizowanych na terenie mniejszej gminy trafią nie do kalkulacji taryfowej tejże gminy, ale (poprzez mechanizm uśrednienia cen) obciążą przede wszystkim mieszkańców większej gminy. 

Druga część dyskusji poświęcona była aktualnie trwającej kampanii taryfowej. Ujawniła ona zasadniczą różnicę w postrzeganiu otoczenia gospodarczego i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych pomiędzy przedstawicielami Wód Polskich a przedstawicielami strony samorządowo – komunalnej. 

Regulator postrzega zaproponowane przez przedsiębiorstwa znaczące podwyżki cen w dużej mierze jako skutek błędów w sposobie wliczania do taryf kosztów inwestycyjnych (zwłaszcza amortyzacji) oraz stosowania ponadprzeciętnych marż. W opinii przedstawicieli Wód Polskich koszty wody i ścieków powinny być możliwie najniższe. 

Przedstawiciele Kancelarii wskazali natomiast, iż wzrost zaproponowanych cen taryfowych jest przede wszystkim pochodną trwających wciąż procesów inwestycyjnych (w tym będących realizacją KPOŚK), skokowego wzrostu kosztów energii elektrycznej, pracy oraz kosztów zagospodarowania osadów. Natomiast zyski wykazywane przez część spółek, są pochodną sposobu rozliczenia środków dotacyjnych, nie zaś realnym zyskiem pozostającym do dyspozycji firm (jest to zysk wyłącznie księgowy). Co więcej koszty i w konsekwencji cena wody i ścieków nie powinny być najniższe, ale takie, które pozwolą przedsiębiorstwu świadczyć usługi w sposób ciągły, nieprzerwany i na odpowiednim poziomie jeśli chodzi o ich jakość. 

Senatorowie, wśród których znalazło się kilku byłych prezydentów miast, a zatem osób doskonale zorientowanych w problematyce samorządowej, zadecydowali, iż zasygnalizowane wyżej kwestie wymagają pogłębionej uwagi, w związku z czym zapowiedziano, iż Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zajmie się nimi wkrótce ponownie. 

O dalszym przebiegu prac legislacyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować na naszym blogu.

Retransmisja obrad komisji dostępna jest na stronach internetowych Senatu.

Ostatnie wpisy

Nieczystości ciekłe - gminne sprawozdania a obowiązki przedsiębiorstw wod-kan

Analizy prawne

Do końca kwietnia wszystkie gminy zobowiązane są do złożenia, po raz pierwszy...

05-04-2024

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w zakładzie budżetowym

Orzecznictwo

Zakład budżetowy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli...

28-03-2024

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne - nowe wzory oświadczeń

Aktualności

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustawa z dnia 13 lipca 2023...

21-03-2024

Czytaj więcej