Rządowy projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - trafił do Sejmu w dniu 14 października br. Proces legislacyjny zakłada prawdopodobnie szybką ścieżkę procedowania przepisów. Już 19 października br. odbędzie się I czytanie w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Jeszcze kilka dni temu w artykule "Zamrożenie cen energii elektrycznej a pomoc de minimis", bazując na pierwotnej treści projektu ustawy (datowanej na 11 października br.), informowaliśmy o wątpliwościach dotyczących stosowania regulacji w związku z zasadami udzielania pomocy de minimis. Dziś na stronach internetowych Sejmu ukazała się jednak nowa wersja przepisów, której jako drukowi sejmowemu nadano nr 2697.

Odnotować należy, że dokument, który znalazł się w Sejmie rózni się od wersji datowanej na dzień 11 października  br., m.in. z przepisów zniknęły całkowicie zapisy dotyczące wspomnianej wcześniej pomocy de minimis, a autorzy dokonali kilku zmian, w tym co do definicji legalnej odbiorcy uprawnionego.

Wspomniane zmiany definicji dotknęły również sektora samorządowego, w tym wodociągowo-kanalizacyjnego. Odbiorcą uprawnionym w świetle aktualnej wersji projektu jest bowiem "jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządowa jednostka budżetowa oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w zakresie, w jakimzużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych" (art. 2 pkt 2 lit. c projektu).

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Z drukiem sejmowym można zapoznać się tutaj. O dalszych etapach procesu legislacyjnego będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

Nieczystości ciekłe - gminne sprawozdania a obowiązki przedsiębiorstw wod-kan

Analizy prawne

Do końca kwietnia wszystkie gminy zobowiązane są do złożenia, po raz pierwszy...

05-04-2024

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w zakładzie budżetowym

Orzecznictwo

Zakład budżetowy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli...

28-03-2024

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne - nowe wzory oświadczeń

Aktualności

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustawa z dnia 13 lipca 2023...

21-03-2024

Czytaj więcej