Na gruncie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”), spółki prawa handlowego – a zatem również spółki komunalne – zobowiązane są do zgłaszania oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „CRBR”). Analiza tej problematyki, przeprowadzona przez nas w artykule „Beneficjent rzeczywisty w spółce komunalnej – wnioski z praktyki”, pozostaje aktualna. W spółce gminnej beneficjentem rzeczywistym będzie zatem osoba fizyczna uprawniona do wykonywania praw z udziałów lub akcji należących do jednostki samorządu terytorialnego – a zatem co do zasady wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

W związku z kwietniowymi wyborami samorządowymi, w wielu gminach na terenie całego kraju doszło do zmian w zakresie osób pełniących funkcje w gminnych organach wykonawczych. W takiej sytuacji beneficjentem rzeczywistym przestaje być dotychczasowy wójt, burmistrz lub prezydent miasta – staje się nim natomiast osoba nowo powołana na bieżącą kadencję.

Konieczna aktualizacja informacji zgłoszonej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

W gminach, w których doszło do zmiany wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – czyli osoby będącej beneficjentem rzeczywistym spółki komunalnej – powstał obowiązek zaktualizowania informacji zgłoszonych przez nią do CRBR. Taka konieczność wynika wprost z art. 58 Ustawy, który to przepis wskazuje katalog podmiotów obowiązanych zarówno do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, jak i ich aktualizacji. 

Spółki komunalne zobowiązane są do zmiany informacji zgłoszonej do CRBR w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany (art. 60 ust. 1a pkt 1 Ustawy). W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję w gminnym organie wykonawczym termin ten należy liczyć od dnia ślubowania nowego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Należy zwrócić uwagę, że stosownie do art. 60 ust. 2 Ustawy, do biegu tego terminu nie wlicza się ani sobót, ani dni ustawowo wolnych od pracy. Z uwagi na powyższe, maksymalny możliwy termin na aktualizację przedmiotowych informacji będzie przypadał na dzień 27 maja 2024 roku – przyjmując złożenie ślubowania przez nowo powołanego w ostatnim możliwym terminie, tj. dnia 7 maja 2024 roku. Jeżeli ślubowanie miało miejsce wcześniej – ostateczny termin ulegnie stosownemu skróceniu. 

Stosownie do art. 61 ust. 1 Ustawy, zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. W zależności od wewnętrznych regulacji konkretnej spółki komunalnej, co do zasady może być to prezes zarządu, członek zarządu lub prokurent. 

Zmiany informacji zgłoszonej do CRBR należy dokonać w formie elektronicznej – w drodze nieodpłatnego zgłoszenia, dokonywanego pod adresem crbr.podatki.gov.pl (art. 61 ust. 2 Ustawy).

Robert Krzyśko

r.krzysko@jerzmanowski.pl

Ostatnie wpisy

Nowelizacja KPA – prawodawca wraca do zapowiadanych zmian

Analizy prawne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 5 kwietnia 2024 r. opublikowano...

23-05-2024

Czytaj więcej

Aport do gminnej spółki wodociągowej bez VAT?

Orzecznictwo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w nieprawomocnym wciąż wyroku z dnia 21...

21-05-2024

Czytaj więcej

Beneficjent rzeczywisty w spółce komunalnej po zmianie burmistrza

Aktualności

Na gruncie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”), spółki prawa...

14-05-2024

Czytaj więcej