W ostatnim czasie wprowadzono szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zasad prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Przypomnijmy, że obowiązek w tym zakresie ustawodawca wprowadził z dniem 22 lutego 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Przywołana nowelizacją dodano do art. 25 ustawy o odpadach nowe ust. 6a-6e i 8a (pisaliśmy o tym w artykułach „Nowe obowiązki przedsiębiorstw w świetle nowelizacji ustawy o odpadach” oraz „Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów już wkrótce”).

Dnia 6 września 2019 r. weszła z kolei w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która w głównej mierze dotyczy zmian w tzw. ustawie śmieciowej (pisaliśmy o tym w artykule „Spółki komunalnej a nowelizacja ustawy śmieciowej”). Swoim zakresem objęła ona jednak również szereg innych ustaw, w tym ustawę o odpadach, czy wspomnianą na wstępie nowelizację z dnia 20 lipca 2018 r. (przesuwając ostateczny termin na złożenie wniosku o zmianę decyzji odpadowych do dnia 5 marca 2020 r. – patrz: „Zmiana decyzji odpadowych do 5 marca 2020 r.”).

Zmiany ustawowe

W zakresie zmian wprowadzonych do ustawy o odpadach niezwykle istotną rolę odgrywa kolejna nowelizacja art. 25 tejże ustawy. Pierwsza zmiana dotyczy ust. 6a tego przepisu, który obecnie stanowi, że „Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b-6f. 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a”. Wprowadzona do tego przepisu zmiana polega na dodaniu wyróżnionych fragmentów, tj. wyłączenia z obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów działalności polegającej na wstępnym magazynowaniu odpadów przez ich wytwórcę oraz dookreślenia, że ów system kontroli musi być prowadzony zgodnie z ust. 6b-6f, 6h i 6i oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie ust. 8a.

Kolejne zmiany dokonane z dniem 6 września 2019 r. w art. 25 ustawy o odpadach, to dodanie do tego przepisu nowych ust. 6f-6j. Wyrażone w nich normy pierwotnie były planowane do uregulowania w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8a, jednakże z uwagi na fakt, że stanowiłoby to przekroczenie delegacji ustawowej określonej w tymże przepisie, zdecydowano się na ich umieszczenie bezpośrednio w ustawie. Nowododane przepisy stanowią, że:

6f.  W przypadku magazynowania lub składowania następujących odpadów palnych:

 1. paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
 2. papier oraz tektura,
 3. tekstylia,
 4. odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
 5. tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,
 6. drewno i odpady drewnopochodne,
 7. odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
 8. odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6

- posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.

6g. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykorzystuje dostęp do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym w przypadku:

 1. prowadzonej kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355 i 1501);
 2. powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238), albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

6h. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

6i. W przypadku miejsca magazynowania lub składowania odpadów:

 1. w jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
 2. stanowiącego element obiektów, instalacji, urządzeń i usług ujętych w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398)

- nie stosuje się przepisów ust. 6f-6h.

6j. Przepisów ust. 6a-6i nie stosuje się do popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Wprowadzenie do ustawy o odpadach z dniem 6 września 2019 r. ww. przepisów oznacza, że od tego dnia wojewódzki inspektor ochrony środowiska powinien mieć umożliwiony dostęp w czasie rzeczywistym (na żywo) do rejestrowanego w ramach wizyjnego systemu kontroli obrazu. Warto przy tym zauważyć, że na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska zaczęły pojawiać się wskazówki co do sposobu przekazania danych niezbędnych do logowania się do wizyjnego systemu kontroli – patrz np.: WIOŚ w Poznaniu, WIOŚ w Warszawie, WIOŚ w Zielonej Górze.

Nowe rozporządzenie

Kolejną istotna nowością w zakresie przepisów dotyczących wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów jest opublikowane dnia 16 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1755 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Wydane zostało ono na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w przepisie art. 25 ust. 8a ustawy o odpadach i co do zasady odpowiada swojej treści ostatniemu projektowi opublikowanemu na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji z datą 19 lutego 2019 r. (z wyłączeniem przepisów wprowadzonych do art. 25 ustawy w ust. 6f-6j).

Rozporządzenie określa takie istotne elementy z zakresu wizyjnego systemu kontroli, jak:

 • wymagania dla prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów;
 • minimalne wymagania dla urządzeń technicznych tegoż systemu kontroli;
 • wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.

Najistotniejsza rolę odgrywa przepis § 2 rozporządzenia, który stanowi, że:

§ 2. 1. System kontroli zapewnia rejestrację obrazu obejmującą:

 1. całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów;
 2. drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów;
 3. pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5 m, a w przypadku gdy podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do pasa o szerokości mniejszej niż 5 m – pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady w zakresie, w jakim podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do tego pasa.

2. W przypadku magazynowania lub składowania odpadów na powierzchni powyżej 2 ha system kontroli zapewnia rejestrację obrazu obejmującą:

 1. pas o minimalnej szerokości 15 m liczonych poziomo od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów do wewnątrz;
 2. drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów;
 3. pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5 m, a w przypadku gdy podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do pasa o szerokości mniejszej niż 5 m – pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady w zakresie, w jakim podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do tego pasa.

3. W przypadku magazynowania lub składowania odpadów w pomieszczeniu zamkniętym system kontroli zapewnia rejestrację obrazu obejmującą:

 1. magazynowane lub składowane odpady do granicy ścian wewnętrznych tego pomieszczenia, bez pasa otaczającego magazynowane lub składowane odpady;
 2. bramę wjazdową i wyjazdową do tego pomieszczenia.

4. W przypadku magazynowania lub składowania odpadów w zbiornikach, w tym w silosach, które nie są przystosowane do przebywania w nich ludzi, system kontroli zapewnia rejestrację obrazu obejmującą:

 1. powierzchnię w promieniu 5 m od wlotu do zbiornika lub wylotu ze zbiornika, liczonych od wlotu do zbiornika lub wylotu ze zbiornika;
 2. drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od zbiornika.

Pozostałe przepisy rozporządzenia określają:

 • parametry techniczne urządzeń sytemu kontroli (§ 3);
 • zasady przechowywania zarejestrowanego obrazu (§ 4);
 • obowiązek informacyjny dotyczący prowadzenia wizyjnego systemu kontroli (§ 5);
 • zasady i sposób udostępniania zarejestrowanego obrazu (§ 6).

Wydane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 17 grudnia 2019 r.), z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 4-6, które wejdą w życie z dniem 22 lutego 2021 r.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej