13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Dzień później nowela została przekazana Prezydentowi do podpisu. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie przepisów regulujących procedurę wydawania warunków technicznych oraz budowy przyłączy.

O procedowaniu projektu informowaliśmy już w kwietniu 2019 r. m.in. w artykule pt. "Wydawanie warunków technicznych - planowane zmiany" oraz „Wydawanie warunków technicznych - nowelizacja przyjęta przez Rząd”. Rządowy projekt nowelizacji wpłynął finalnie do Sejmu 23 grudnia 2019 r. Proces legislacyjny w parlamencie zakończył się 13 lutego 2020 r.

Nowe regulacje znajdą się w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nowelizacja wprowadza nowy art. 19a oraz modyfikuje art. 29.

Z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej, do kluczowych regulacji zaliczyć należy w szczególności:

  1. Ustawowy termin na wydanie warunków technicznych - 21 dni (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz 45 dni (w pozostałych przypadkach), z możliwością jego jednorazowego przedłużenia.
  2. Obowiązek pisemnego potwierdzania złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków
  3. Elementy obligatoryjne wniosku o wydanie warunków, w tym obowiązek przedłożenia planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego określających usytowanie przyłączy
  4. Termin ważności warunków - 2 lata od dnia ich wydania
  5. Ustawowy zakaz pobierania opłat za wydanie warunków technicznych, odbiór przyłącza oraz wpięcie do sieci, ani za żadne zezwolenia z tym związane.
  6. Administracyjna kara pieniężna za zaniechanie wydania warunków - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
  7. Możliwość nałożenia przez organ regulacyjny kary pieniężnej na kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego obok kary wskazanej w pkt 6 powyżej.

Zmiana Prawa budowlanego obejmuje m.in. brak wymogu uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy oraz ich realizację na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego. Ustawodawca pozostawił jednak dotychczasowe brzmienie art. 29a, doprecyzowując jego ust. 1 w ten sposób, że: "Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego."

Warto odnotować, iż przepisy przejściowe stanowią, że do spraw dotyczących wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz włączania ich do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, niezakończonych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto, warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed wejściem w życie ustawy zachowają ważność przez okres 2 lat od dnia jej wejścia w życie.

W związku z nową procedurą wydawania warunków, ustawodawca nałożył także obowiązki na rady gmin. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, rady gmin obowiązane będą dostosować treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do nowych przepisów.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a zatem prawdopodobnie w drugiej połowie bieżącego roku.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej