drugi autor: Mateusz Faron

Z inicjatywy Związku Miast Polskich trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przygotowanym przez zespół naszej Kancelarii. Na stole leży propozycja wprowadzenia do ustawy nowego trybu umożliwiającego zmianę taryf, przy zachowaniu ich dotychczasowego okresu obowiązywania. 

17 maja 2023 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się kolejne posiedzenie zespołu doradczego do spraw zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków, którego przedmiotem było wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych usprawniających procedurę zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Związku Miast Polskich i Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Związek reprezentowany był przez prawników naszej Kancelarii – Łukasza Ciszewskiego i Mateusza Farona, którzy przedstawili przygotowany przez zespół naszej Kancelarii projekt zmiany ustawy. Założeniem nowelizacji jest wprowadzenie nowego, uproszczonego trybu zmiany taryf. W odróżnieniu od procedury skrócenia czasu obowiązywania taryf, którego podstawą prawną jest art. 24j u.z.z.w., nowy instrument służyłby do szybkiej zmiany aktualnych taryf, bez konieczności jednoczesnego ustalania taryf na nowy trzyletni okres. Taryfy zachowywałyby zatem dotychczasowy okres obowiązywania, lecz następowała aktualizacja cen i stawek opłat za wodę i ścieki.

Spotkanie miało charakter merytoryczny i pozwoliło, w drodze dyskusji wyeliminować zasadniczą część kwestii problemowych. Kolejna wersja dokumentu zostanie przygotowana przez Kancelarię i przedłożona Ministerstwu w imieniu Związku Miast Polskich jeszcze w tym tygodniu. Decyzja kierunkowa Ministerstwa dotycząca podjęcia prac legislacyjnych oczekiwana jest do końca maja.

Pojawiła się zatem realna szansa na usprawnienie procesu dostosowywania taryf do zmieniających się warunków ekonomicznych, która pozwoli ograniczyć zagrożenie zapaści finansowej w branży.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej