Komunikatem z dnia 21 grudnia 2023 r. Minister Cyfryzacji wyznaczył termin stosowania e-Doręczeń na 1 października 2024 r. Tym samym najpóźniej od tego dnia duża grupa podmiotów publicznych (w tym spółek komunalnych) będzie zobowiązana do zmiany sposobu doręczania korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru.

Przypomnijmy, że dnia 19 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2699), która umożliwiła przesunięcie terminu stosowania e-Doręczeń na termin, który „nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.” – szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule „e-Doręczenia nie wcześniej niż od 30 marca 2024 r.”. W wykonaniu tej zmiany dnia 22 grudnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2764 ogłoszono komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym. Jak już wyżej wskazano komunikatem tym Minister Cyfryzacji wyznaczył na 1 października 2024 r. nowy termin stosowania e-Doręczeń przez dużą grupę podmiotów publicznych, wśród których znajdują się również spółki komunalne.

Choć nowy termin jest odległy, to nie powinien on wstrzymywać prac nad przygotowaniem się do stosowania e-Doręczeń w spółkach komunalnych. Tym samym, rekomendujemy dalsze prowadzenie przez spółki komunalne działań zmierzających do utworzenia skrzynki do doręczeń podmiotu publicznego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o utworzenie takiej skrzynki nie jest bowiem jednoznaczne z utworzeniem adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) i koniecznością korzystania z niego. Wraz z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o rejestrację przesłany bowiem zostanie link do aktywacji tak skrzynki, jak i ADE. Dopiero wskazana aktywacja będzie równoznaczna z upublicznieniem ADE dla innych podmiotów już korzystających z systemu e-Doręczeń. Co więcej, dokonanie wspomnianej aktywacji nie będzie przy tym obligować danego podmiotu do korzystania z ADE w zakresie wysyłania korespondencji, a jedynie w zakresie przyjmowania (odbierania) korespondencji na ten ADE wpływającej.

Niewykluczone przy tym, że w okresie do 1 października 2024 r. podejmowane będą działania zmierzające do nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych w najbardziej wątpliwych na ten moment aspektach, o czym – jeśli tylko takie działania będą podejmowane – będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jednocześnie niezmiennie zachęcamy do lektury odpowiedzi na pytania, jakie dotychczas pojawiły się w odniesieniu do tej tematyki – patrz artykuł: „Q&A: doręczenia elektroniczne w spółkach komunalnych”.

Ostatnie wpisy

Nieczystości ciekłe - gminne sprawozdania a obowiązki przedsiębiorstw wod-kan

Analizy prawne

Do końca kwietnia wszystkie gminy zobowiązane są do złożenia, po raz pierwszy...

05-04-2024

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w zakładzie budżetowym

Orzecznictwo

Zakład budżetowy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli...

28-03-2024

Czytaj więcej

Opłaty za usługi wodne - nowe wzory oświadczeń

Aktualności

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustawa z dnia 13 lipca 2023...

21-03-2024

Czytaj więcej